Crear uno personalizado Kupní smlouvu na míru

Esta plantilla fue preparada por: Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátni kancelář

Instrucciones

  • Použijte, pokud prodáváte nebo kupujete vozidlo, nemovitost nebo jakoukoliv jinou věc (konkrétní nastavení je ve smlouvě).
  • V případě, že „kupujete“ software, použijte Licenční smlouvu.
  • Pokud si necháváte vytvářet nějakou věc „na zakázku“, použijte Smlouvu o dílo.
  • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Kupní smlouva na nemovitost

Chci převést
Añadir comentario
Cancelar
Chci převést
Añadir comentario
Cancelar
TATO KUPNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Añadir comentario
Cancelar
Prodávajícím je
Añadir comentario
Cancelar
Jméno:
.
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození:
.
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
.
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště:
.
Añadir comentario
Cancelar
Telefon:
.
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako „Prodávající“).
Añadir comentario
Cancelar
a.
Añadir comentario
Cancelar
Kupujícím je
Añadir comentario
Cancelar
Jméno:
.
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození:
.
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
.
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště:
.
Añadir comentario
Cancelar
Telefon:
.
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako „Kupující“).
Añadir comentario
Cancelar
(Prodávající a Kupující dále též společně jako „ Smluvní strany “ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“).
Añadir comentario
Cancelar
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Chci převést
Definice
Añadir comentario
Cancelar
V této Smlouvě „Věc“ znamená
Añadir comentario
Cancelar
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“)
Añadir comentario
Cancelar
a ideální spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
Añadir comentario
Cancelar
a ideální spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
přidat parcelu
Añadir comentario
Cancelar
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území
, obec
.
Añadir comentario
Cancelar
Věc je zapsána na listu vlastnictví č.
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, Katastrální pracoviště
.
Añadir comentario
Cancelar
Předmět Smlouvy
Añadir comentario
Cancelar
Prodávající tímto prodává Kupujícímu Věc včetně všech součástí a příslušenství a Kupující přijímá Věc do svého vlastnictví a zavazuje se zaplatit Prodávajícímu za Věc Kupní cenu.
Añadir comentario
Cancelar
Kupní cena
Añadir comentario
Cancelar
Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za Věc částku
+ slovy
(dále jako „Kupní cena“).
Añadir comentario
Cancelar
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Kupní cena je částkou konečnou.
Añadir comentario
Cancelar
Platební podmínky
Añadir comentario
Cancelar
Kupní cena má být zaplacena
Kupující se zavazuje zaplatit Kupní cenu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Añadir comentario
Cancelar
Kupní cena je splatná
.
Añadir comentario
Cancelar
O zaplacení Kupní ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Kupní ceny.
Añadir comentario
Cancelar
Prohlášení
Añadir comentario
Cancelar
Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věci.
Añadir comentario
Cancelar
Prodávající prohlašuje, že Věc není zatížena žádnými právy třetích osob, zejména na Věci nevázne žádné zástavní právo.
Añadir comentario
Cancelar
Kupující prohlašuje, že si Věc řádně prohlédl a seznámil se se stavem Věci před uzavřením této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
Věc nemá žádné právní vady, zejména na ní neváznou žádné dluhy, předkupní práva, věcná práva včetně práv zástavních a podzástavních, služebností a reálných břemen a ani jiná práva třetích osob včetně práv nájemních, a výkon vlastnických práv k předmětné Věci není jakkoli omezen.
Añadir comentario
Cancelar
Věc není předmětem insolvenčního nebo jiného obdobného řízení ani předmětem výkonu soudního nebo správního rozhodnutí a Věc ani žádná její část nebyla vložena do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva nadace nadačního fondu či jiného právního subjektu.
Añadir comentario
Cancelar
Nebyla k vymožení pohledávky za Prodávajícím nařízena exekuce či soudní výkon rozhodnutí ani se Prodávající nenachází v takové situaci, kdy by takováto skutečnost hrozila.
Añadir comentario
Cancelar
Neexistují žádné jiné smlouvy, dohody nebo splatné či nesplatné pohledávky, které by ohledně Věci zakládaly výše uvedená práva, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, pokud se tam zapisují, a ani nejsou u příslušného katastrálního úřadu ohledně Věci podány žádné návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, a v Katastru nemovitostí tak není v této souvislosti u Věci vedena žádná poznámka či plomba.
Añadir comentario
Cancelar
Předání věci
Añadir comentario
Cancelar
Prodávající je povinen předat Věc Kupujícímu
.
Añadir comentario
Cancelar
Předání a převzetí Věci stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
Smluvní strany se dohodly na tom, že Prodávající je povinen Věc vyklidit a vyklizenou ji předat Kupujícímu do třiceti (30) dnů od provedení vkladu vlastnického práva k Věci ve prospěch Kupujícího dle této Smlouvy, a to v termínu vzájemně odsouhlaseném Prodávajícím a Kupujícím, přičemž Smluvní strany jsou povinny postupovat v součinnosti při stanovení vhodného termínu předání Věci.
Añadir comentario
Cancelar
Katastr nemovitostí
Añadir comentario
Cancelar
Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že vlastnické právo k Věci vzniká až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad.
Añadir comentario
Cancelar
Návrh na vklad vlastnického práva k Věci ve prospěch Kupujícího podá u příslušného katastrálního úřadu
neprodleně po uzavření této Smlouvy a Kupující je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
Añadir comentario
Cancelar
V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí splněny.
Añadir comentario
Cancelar
Daně a poplatky
Añadir comentario
Cancelar
Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že poplatníkem daně z převodu Věci je Kupující.
Añadir comentario
Cancelar
Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s převodem Věci je povinen zaplatit
.
Añadir comentario
Cancelar
Vady Věci
Añadir comentario
Cancelar
Kupující je povinen Věc řádně prohlédnout
a sdělit Prodávajícímu vady Věci a pokud tak neučiní, platí, že Věc nemá žádné zjevné vady.
Añadir comentario
Cancelar
Za sdělení vad se považuje i uvedení těchto vad v předávacím protokolu.
Añadir comentario
Cancelar
Je-li vada Věci nepodstatným porušením této Smlouvy, odstraní Prodávající vady Věci ve lhůtě
dní od předání vadné Věci.
Añadir comentario
Cancelar
Pokud Prodávající neodstraní vady ve výše uvedené lhůtě, má Kupující právo odstranit vady, a to i prostřednictvím třetí osoby, na náklady Prodávajícího, které se Prodávající tímto zavazuje uhradit Kupujícímu.
Añadir comentario
Cancelar
Je-li vada Věci podstatným porušením této Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nové Věci bez vady nebo dodáním chybějící Věci nebo na odstranění vady opravou Věci nebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo na odstoupení od této Smlouvy. Pokud Kupující nesdělí Prodávajícímu, jaké právo zvolil, bez zbytečného odkladu po vytknutí vad u Prodávajícího, má Kupující práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
Odstoupení od Smlouvy
Añadir comentario
Cancelar
Kupující má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Prodávajícího uvedené v článku 5 této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
Añadir comentario
Cancelar
Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Añadir comentario
Cancelar
Smluvní pokuta
Añadir comentario
Cancelar
V případě, že se Kupující dostane do prodlení se zaplacením Kupní ceny nebo její části podle článku 4 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Kupní ceny.
Añadir comentario
Cancelar
V případě, že se Prodávající dostane do prodlení s předáním Věci podle odst. 6.1 této Smlouvy, zavazuje se Kupujícímu poskytnout slevu z Kupní ceny ve výši
% z Kupní ceny za každý den prodlení až do předání Věci.
Añadir comentario
Cancelar
Odpovědnost za škodu
Añadir comentario
Cancelar
Vyšší moc

Vyšší moc chrání strany proti neočekávaným událostem.

Añadir comentario
Cancelar
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Añadir comentario
Cancelar
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Añadir comentario
Cancelar
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Añadir comentario
Cancelar
Rozhodné právo
Añadir comentario
Cancelar
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2079 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Añadir comentario
Cancelar
Závěrečná ustanovení
Añadir comentario
Cancelar
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Añadir comentario
Cancelar
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
Añadir comentario
Cancelar
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Añadir comentario
Cancelar
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Añadir comentario
Cancelar
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Añadir comentario
Cancelar
V
dne
.
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________.
Añadir comentario
Cancelar
_____.
Añadir comentario
Cancelar
V
dne
.
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________.
Añadir comentario
Cancelar
_____.
Añadir comentario
Cancelar
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol k věci?
Añadir comentario
Cancelar
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení kupní ceny (kvitanci)?
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátni kancelář
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 199 Kč (199,00 Kč con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.