Crear uno personalizado Rámcovú zmluvu o dielo na mieru

Esta plantilla fue preparada por: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instrucciones

  • Pokiaľ pre nejakého klienta opakovane vytvárate diela alebo poskytujete služby. Vhodné najmä pre živnostníkov (freelancerov, podnikateľov na voľnej nohe), ktorí sú subdodávatelia väčších spoločností.
  • V prípade, že tvoríte dielo pre jedného klienta jednorázovo, môžete použiť Zmluvu o dielo.
  • Pokiaľ pre niekoho sústavne poskytujete služby (tzv. na paušál), môžete využiť Zmluvu o poskytovaní služieb.
  • Pokiaľ sa Vám nehodí ani jedna z nich, skúste Zmluvu o spolupráci.
  • Pokiaľ potrebujete len niečo zariadiť alebo obstarať, môžete použiť Príkaznú (mandátnú) zmluvu.
  • Pre plnenie zmluvy sa Vám môže hodiť aj Odovzdávací protokol.
  • Túto zmluvu nepoužívajte pre zamestnancov, pre nich použite Pracovnú zmluvu.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu a tu.
  • Túto zmluvu lze použiť i pro dlhodobý vzťah medzi subdodávatelom a dodávatelom. 

Rámcová zmluva o dielo

TÁTO RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Añadir comentario
Cancelar
Typ zmluvnej strany:
Añadir comentario
Cancelar
Meno:
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydlisko:
Añadir comentario
Cancelar
Telefón:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Objednávateľ“)
Añadir comentario
Cancelar
a
Añadir comentario
Cancelar
Typ zmluvnej strany:
Añadir comentario
Cancelar
Meno:
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydlisko:
Añadir comentario
Cancelar
Telefón:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)
Añadir comentario
Cancelar
( Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Añadir comentario
Cancelar
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Añadir comentario
Cancelar
Definícia
Añadir comentario
Cancelar
V tejto Zmluve „Dielo“ znamená
.
Añadir comentario
Cancelar
Objednávka
Añadir comentario
Cancelar
Chcete, aby pred záväzným objednaním zhotovenia diela Zhotoviteľ oznámil Objednávateľovi cenu Diela a ten mu ju potvrdil?
Objednávateľ zašle nezáväzný dopyt Zhotoviteľovi, ktorý musí obsahovať aspoň:
Añadir comentario
Cancelar
informáciu, že se jedná o objednávku.
Añadir comentario
Cancelar
označenie Objednávateľa.
Añadir comentario
Cancelar
špecifikáciu Diela.
Añadir comentario
Cancelar
spôsob odovzdania Diela.
Añadir comentario
Cancelar
termín zhotovenia Diela.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Objednávka“).
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ doručí Objednávku Zhotoviteľovi jedným z následujúcich spôsobov:
Añadir comentario
Cancelar
písomne na adresu
.
Añadir comentario
Cancelar
elektronicky na e-mailovú adresu
.
Añadir comentario
Cancelar
telefonicky na tel. č.
.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Doručenie Objednávky“).
Añadir comentario
Cancelar
Potvrdenie Objednávky
Añadir comentario
Cancelar
Na základe Doručenia Objednávky oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi Cenu za Dielo uvedenú v danej Objednávke, a to jedným z následujúcich spôsobov:
Añadir comentario
Cancelar
písomne na adresu
.
Añadir comentario
Cancelar
elektronicky na e-mailovú adresu
.
Añadir comentario
Cancelar
telefonicky na tel. č.
.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Oznámenie Ceny“).
Añadir comentario
Cancelar
Oznámenie Ceny Objednávateľovi je návrhom na uzavretie Zmluvy o Dielo zo strany Zhotoviteľa.
Añadir comentario
Cancelar
Potvrdenie objednávky
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ má právo na základe Oznámenia Ceny potvrdiť svoju Objednávku (ďalej ako „Potvrdenie Objednávky“).
Añadir comentario
Cancelar
Potvrdenie Objednávky sa považuje za bezvýhradné prijatie návrhu k uzavretiu Zmluvy o Dielo (Oznámenie Ceny).
Añadir comentario
Cancelar
Potvrdenie objednávky doručí Objednávateľ Zhotoviteľovi jedným zo spôsobov uvedených v ods. 2.2 tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Za Potvrdenie Objednávky sa nepovažuje iba oznámenie (potvrdenie) o doručení Oznámenej Ceny.
Añadir comentario
Cancelar
Uzavretie Zmluvy o Dielo
Añadir comentario
Cancelar
Doručením potvrdenia Objednávky Zhotoviteľovi je uzavretá Zmluva o Dielo.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že sa Objednávateľ žiadnym spôsobom nevyjadrí k Oznámenej Cene v lehote
dní od doručenia Oznámenia Ceny platí, že Objednávateľ návrh na uzavretie Zmluvy o Dielo (Oznámenie Ceny)
.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluva o Dielo
Añadir comentario
Cancelar
Predmetom Zmluvy o Dielo je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo špecifikované v Objednávke a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za Dielo, a to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve a v Zmluve o Dielo.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvu o Dielo tvorí hlavne Objednávka a Oznámenie Ceny.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluva o Dielo sa riadi touto Zmluvou.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že Zmluva o Dielo ustanoví práva a povinnosti odlišne od tejto Zmluvy, majú prednosť ustanovenia
.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotovenie Diela
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ
právo požadovať počas zhotovovania Diela na primeranú časť náhrady nákladov s prihliadnutím k vynaloženým nákladom.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením akéhokoľvek finančného plnenia Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy
Zhotoviteľ právo prerušiť zhotovovanie Diela do zaplatenia daného finančného plnenia.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ
povinný zhotoviť Dielo osobne.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že Zhotoviteľovi bude akákoľvek časť zadania Diela nejasná, má Zhotoviteľ právo informovať sa u Objednávateľa, resp. vyžiadať si od Objednávateľa upresnenie informácii a Objednávateľ má povinnosť poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť, a to bez zbytočného odkladu.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade predčasného ukončenia plnenia zo strany Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy
Zhotoviteľ právo na uhradenie časti odmeny za zhotovenú časť Diela.
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť Zhotoviteľovi a/alebo ním určeným osobám akékoľvek podmienky potrebné pre riadne zhotovenie Diela, hlavne sa Objednávateľ zaväzuje zabezpečiť a/alebo poskytnúť všetky potrebné prístupy.
Añadir comentario
Cancelar
Odovzdanie Diela
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ
povinnosť predviesť Objednávateľovi spôsobilosť Diela, či slúži svojmu účelu.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo je zhotovené jeho predvedením a odovzdaním Objednávateľovi.
Añadir comentario
Cancelar
Pokiaľ v Zmluve o Dielo (Objednávke) nebude uvedené inak, Zhotoviteľ Dielo zhotoví v lehote primeranej rozsahu a náročnosti Diela.
Añadir comentario
Cancelar
Pokiaľ v Zmluve o Dielo (Objednávke) nebude uvedené inak, Zmluvné strany sa dohodli, že spôsob odovzdania Diela
.
Añadir comentario
Cancelar
O odovzdaní a prevzatí Diela bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Diela.
Añadir comentario
Cancelar
Cena Diela
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že sa Zmluvné strany nedohodli v Zmluve o Dielo inak, platí, že Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za Dielo cenu určenú vynásobením
hodín práce potrebných k zhotoveniu Diela vzhľadom k jeho povahe, rozsahu a náročnosti a hodinovej sadzby
+ slovami
.
Añadir comentario
Cancelar
Platobné podmienky
Añadir comentario
Cancelar
Cena Diela je splatná
dňa
.
Añadir comentario
Cancelar
Cena Diela nie je splatná skôr, ako deň nasledujúci po dni, v ktorom Zhotoviteľ doručí riadny daňový doklad - faktúru Objednávateľovi.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že v príslušnom daňovom doklade - faktúre bude uvedený neskorší dátum splatnosti, ako je uvedený v tejto Zmluve, platí dátum uvedený na tejto faktúre.
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ zaplatí cenu Diela
.
Añadir comentario
Cancelar
Vady Diela
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v dobe jeho odovzdania Objednávateľovi.
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ je povinný Dielo
náležite skontrolovať a vytknúť Zhotoviteľovi prípadné zjavné vady Diela a v prípade, že tak neurobil, platí, že Dielo nemá žiadne zjavné vady.
Añadir comentario
Cancelar
Za vytknutie vád Diela sa považuje aj zaznamenanie vád Diela do odovzdávacieho protokolu.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť v lehote
dní od doručenia oznámenia o vytknutí vád Diela.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že zhotoviteľ vady Diela neodstráni v uvedenej lehote, Objednávateľ má právo vytknuté vady Diela odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady Objednávateľovi uhradiť.
Añadir comentario
Cancelar
Záruka
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ týmto poskytuje záruku za akosť Diela v dĺžke
mesiacov od odovzdania Diela Objednávateľovi.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ poskytuje záruku
Añadir comentario
Cancelar
Zodpovednosť za škodu
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ zodpovedá za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá Objednávateľovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Zhotoviteľom Objednávateľovi akýmkoľvek porušením povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v tejto Zmluve a/alebo Zmluve o Dielo a/alebo v súvislosti s plnením Zmluvy o Dielo.
Añadir comentario
Cancelar
Prechod nebezpečenstva škody
Añadir comentario
Cancelar
Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa momentom
.
Añadir comentario
Cancelar
Autorské práva
Añadir comentario
Cancelar
Predmetom Zmluvy je vytvorenie
autorským díle je např. počítačový program, dílo fotografické, malířské, grafické, dále dílo literární, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické, dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem(literární), dílo hudební, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, dílo dramatické, databáze
Zmluvné strany sa nesporne dohodli, že počítačový program, ktorý je predmetom Diela (ďalej ako „počítačový program“), je Zhotoviteľom vytvorený na objednávku Objednávateľa a Objednávateľ vykonáva vo svojom mene a na svoj účet majetkové autorské práva Zhotoviteľa k počítačovému programu, ktorý je súčasťou Diela, a to podľa zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, v znení neskorších predpisov.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že sa ustanovenie ods. 15.1 tejto Zmluvy ukáže z akéhokoľvek dôvodu ako neplatné a/alebo neúčinné (odkladacia podmienka), Zhotoviteľ týmto bezplatne postupuje Objednávateľovi právo výkonu majetkových autorských práv k počítačovému programu.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas s postúpením práva výkonu majetkových autorských práv k počítačovému programu akejkoľvek tretej osobe a akejkoľvek tretej osobe neobmedzene ďalej.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas k zverejneniu, úpravám, spracovaniu vrátane prekladu počítačového programu, spojeniu s iným dielom, zaradeniu do súborného diela, ako i k tomu, aby Objednávateľ uvádzal počítačový program na verejnosti pod svojim menom.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi povolenie k dokončeniu nehotového počítačového programu.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ týmto bezodplatne prevádza na Objednávateľa zvláštne práva obstarávateľa databázy, ktorá je súčasťou Diela, teda právo na vyťažovanie alebo na zúžitkovanie celého obsahu databázy alebo jej kvalitatívnej a kvantitatívnej podstatnej časti a právo udeliť inému oprávnenie k výkonu tohoto práva, a Objednávateľ zvláštne práva obstarávateľa databázy prijímať.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ poskytuje bezplatne Objednávateľovi k častiam Diela, ktoré nie sú počítačovým programom alebo databázou, hlavne ku grafike.
licenciu, a to
, na dobu
(ďalej ako licencia“).
Añadir comentario
Cancelar
Licencia je udelená
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ
právo udeliť tretím osobám podlicenciu(e) v plnom alebo čiastočnom rozsahu licencie, a to
.
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ má právo úplne alebo čiastočne postúpiť licenciu ktorejkoľvek tretej osobe a táto tretia osoba neobmedzene ďalej, s čím udeľuje Zhotoviteľ súhlas.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje všetkými právami vyplývajúcimi z duševného vlastníctva k poskytnutiu vyššie uvedených autorských práv k Dielu.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ
právo na akúkoľvek dodatočnú odmenu v súvislosti s autorskými právami k Dielu, nedohodnutú v tejto Zmluve.
Añadir comentario
Cancelar
Prechod vlastníckeho práva
Añadir comentario
Cancelar
Ak vznikne zhotovením Diela hmotná vec, prechádza vlastnícke právo k takejto veci na Objednávateľa
.
Añadir comentario
Cancelar
Mlčanlivosť
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nesprístupní a ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy a/alebo Zmluvy o Dielo, najmä nesprístupní a ani nepoužije.
Añadir comentario
Cancelar
žiadnu takúto informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve a/alebo Zmluve o Dielo,
Añadir comentario
Cancelar
databázy zákazníkov Objednávateľa, ani kontakty na nich,
Añadir comentario
Cancelar
cenovú politiku Objednávateľa,
Añadir comentario
Cancelar
marketingovú stratégiu Objednávateľa,
Añadir comentario
Cancelar
informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch Objednávateľa,
Añadir comentario
Cancelar
spôsob fungovania podniku Objednávateľa,
Añadir comentario
Cancelar
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Objednávateľa.
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Añadir comentario
Cancelar
Povinnosť mlčanlivosti podľa ods. 17.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy.
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ udelil predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
Añadir comentario
Cancelar
právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu,
Añadir comentario
Cancelar
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu Zmluvy o Dielo,
Añadir comentario
Cancelar
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Añadir comentario
Cancelar
Medzi dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ týmto dáva Zhotoviteľovi súhlas k tomu, aby ho Zhotoviteľ uvádzal ako svojho zákazníka.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria Obchodné tajomstvo Objednávateľa.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvná pokuta
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením Ceny Diela alebo jej časti podľa ods. 10 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia príslušnej čiastky.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania so zhotovením Diela v lehote uvedenej v Objednávke a v prípade, že tam nebude uvedená, tak v lehote podľa ods. 8.3 tejto Zmluvy, zaväzuje se Objednávateľ poskytnúť zľavu z Ceny vo výške
% z ceny Diela za každý deň omeškania až do vykonania Diela.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že Zhotoviteľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v ods. 17 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie uvedenej povinnosti.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo požadovať náhradu škody od druhej Zmluvnej strany.
Añadir comentario
Cancelar
Ukončenie Zmluvy
Añadir comentario
Cancelar
Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo túto Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou s výpovednou dobou
, ktorá začína plynúť
, v ktorom je výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Añadir comentario
Cancelar
Ukončenie účinnosti tejto Zmluvy nemá vplyv na Zmluvu o Dielo, ktorí bola uzavretá v dobe účinnosti tejto Zmluvy a ďalej na ustanovenia ods. 15 , 17 a 18 tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Rozhodné právo
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Añadir comentario
Cancelar
Vyššia moc
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ po nich nebolo možné požadovať, aby neplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Añadir comentario
Cancelar
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje hlavne prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, stávka, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akejkoľvek kontroly Zmluvných strán.
Añadir comentario
Cancelar
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Añadir comentario
Cancelar
Záverečné ustanovenia
Añadir comentario
Cancelar
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak; význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvedené iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Vymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z obsahu alebo z povahy takéhoto ustanovenia nevyplýva , že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza akékoľvek predchádzajúce dojednania ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva je vyhotovená v
rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží jeden rovnopis tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzavretia tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a vyhlasujú, že je uzavretá slobodne.
Añadir comentario
Cancelar
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Añadir comentario
Cancelar
V
dňa
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
V
, dňa
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 6.90 € (6.90 € con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.