Crear uno personalizado Servisnú zmluvu (SLA) na mieru

Esta plantilla fue preparada por: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instrucciones

Servisná zmluva (SLA)

Añadir comentario
Cancelar
TÁTO SERVISNÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Añadir comentario
Cancelar
Typ zmluvnej strany:
Añadir comentario
Cancelar
Meno:
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydlisko:
Añadir comentario
Cancelar
Telefón:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Poskytovateľ“)
Añadir comentario
Cancelar
a
Añadir comentario
Cancelar
Typ zmluvnej strany:
Añadir comentario
Cancelar
Meno:
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydlisko:
Añadir comentario
Cancelar
Telefón:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Klient“)
Añadir comentario
Cancelar
( Poskytovateľ a Klient ďalej spoločne tiež ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Añadir comentario
Cancelar
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Añadir comentario
Cancelar
Predmet Zmluvy
Añadir comentario
Cancelar
Bude poskytovateľ okrem servisu zabezpečovať aj technickú prevádzku aplikácie (tzv. cloudové riešenie)
Poskytovateľ sa zaväzuje pre Klienta za podmienok uvedených v tejto Zmluve technicky zabezpečovať prevádzku internetovej aplikácie s názvom
, ktorej hlavnými funkcionalitami sú
, ktorá je dostupná z internetovej stránky
(ďalej ako „Prevádzkovanie internetovej aplikácie“).
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre Klienta nasledujúce služby:
Añadir comentario
Cancelar
,
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej spoločne ako „Technická podpora“).
Añadir comentario
Cancelar
Klient sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi za Prevádzkovanie internetovej aplikácie a poskytovanie Technickej podpory odmenu za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Añadir comentario
Cancelar
Podmienky Prevádzkovania internetovej aplikácie
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ sa zaväzuje pre Prevádzkovanie internetovej aplikácie zabezpečiť počítačové servery o minimálnej technickej špecifikácii
.
Añadir comentario
Cancelar
Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Prevádzkovanie internetovej aplikácie pripojenie k internetu (konektivitu) o minimálnej rýchlosti
.
Añadir comentario
Cancelar
Prevádzkovateľ sa zaväzuje v rámci Prevádzkovania internetovej aplikácie zabezpečiť prepojenie uvedenej aplikácie do siete internet v rozsahu minimálne
% času v každom kalendárnom
.
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ
právo vykonávať odstávky servera, na ktorom prebieha Prevádzkovanie internetovej aplikácie, a to v čase od
hod. do
hod. (ďalej len „Odstávky“).
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ je oprávnený vykonávať Odstávky
Klienta.
Añadir comentario
Cancelar
Doba Odstávok sa pre účely ustanovenia čl. 2.3
ako doba výpadku servera (tj. doba, kedy nebolo zabezpečené prepojenie danej aplikácie do siete internet).
Añadir comentario
Cancelar
Hlásenie požiadaviek
Añadir comentario
Cancelar
Klient má povinnosť hlásiť Poskytovateľovi požiadavky na poskytnutie Technickej podpory jedným z následujúcich spôsobov:
Añadir comentario
Cancelar
prostredníctvom emailovej správy na emailovú adresu
;
Añadir comentario
Cancelar
telefonicky na telefónne číslo
;
Añadir comentario
Cancelar
prostredníctvom funkcie
v informačnom systéme
;
Añadir comentario
Cancelar
Dôležitosť požiadaviek
Añadir comentario
Cancelar
Požiadavky s najvyššou dôležitosťou sú požiadavky týkajúce sa:
Añadir comentario
Cancelar
;
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Požiadavky s vysokou dôležitosťou sú požiadavky týkajúce sa:
Añadir comentario
Cancelar
;
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Požiadavky so strednou dôležitosťou sú požiadavky týkajúce sa:
Añadir comentario
Cancelar
;
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Požiadavky s nízkou dôležitosťou sú všetky požiadavky, ktoré nespadajú ani do jednej z vyššie uvedených skupín.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade dôvodných pochybností o tom, do ktorej skupiny požiadaviek daná požiadavka patrí, platí, že patrí do skupiny s
dôležitosťou.
Añadir comentario
Cancelar
Čas prijímania požiadaviek
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ je povinný prijímať požiadavky Klienta na poskytnutie Technickej podpory
, teda v akýkoľvek čas (24 hodín denne) a v akýkoľvek deň, vrátane sviatkov a víkendov.
Añadir comentario
Cancelar
Prvá reakcia na zaslanú požiadavku
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ má povinnosť odoslať Klientovi prvú reakciu (najmä oznámiť prijatie požiadavky) na požiadavku s najvyššou dôležitosťou najneskôr do
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ má povinnosť odoslať Klientovi prvú reakciu (najmä oznámiť prijatie požiadavky) na požiadavku s vysokou dôležitosťou najneskôr do
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ má povinnosť odoslať Klientovi prvú reakciu (najmä oznámiť prijatie požiadavky) na požiadavku so strednou dôležitosťou najneskôr do
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ má povinnosť odoslať Klientovi prvú reakciu (najmä oznámiť prijatie požiadavky) na požiadavku s nízkou dôležitosťou najneskôr do
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Riešenie požiadaviek
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ má povinnosť
Klienta s najvyššou dôležitosťou v lehote
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ má povinnosť
Klienta s vysokou dôležitosťou v lehote
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ má povinnosť
Klienta so stednou dôležitosťou v lehote
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ má povinnosť
Klienta s nízkou dôležitosťou v lehote
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Rozsah Technickej podpory
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Klientovi Technickú podporu v rozsahu najviac
človekohodín
.
Añadir comentario
Cancelar
Požiadavky, ktorých riešenie by znamenalo prekročenie vyššie dohodnutého rozsahu, má Poskytovateľ právo odmietnuť.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade odmietnutia riešenia požiadavky podľa predchádzajúceho článku sa riešenie danej požiadavky presúva do nasledujúceho dňa pokiaľ Klient neoznámi Poskytovateľovi, že o vyriešenie požiadavky v takom prípade nemá záujem.
Añadir comentario
Cancelar
Odmena
Añadir comentario
Cancelar
Chcem dohodnúť
Klient sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za Prevádzkovanie internetovej aplikácie čiastku
+ slovami
, ktorá je splatná
. dňa mesiaca
uvedenému obdobiu.
Añadir comentario
Cancelar
Klient sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za poskytovanie Technickej podpory v rozsahu dohodnutom v čl. 8 tejto Zmluvy fixnú odmenu vo výške
+ slovami
za každý jeden kalendárny
poskytovania Technickej podpory podľa tejto Zmluvy (ďalej ako „Odmena“).
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ má právo na Odmenu v plnej výške aj keď Poskytovateľ nevyužije plný rozsah Technickej podpory.
Añadir comentario
Cancelar
Všetky čiastky uvedené v tejto Zmluve sú uvedené
DPH.
Añadir comentario
Cancelar
Platebné podmienky
Añadir comentario
Cancelar
Odmena je splatná
. dňa
za ktorý je Odmena platená.
Añadir comentario
Cancelar
Akékoľvek finančné plnenie pre Poskytovateľa je splatné
, IBAN
, vedený v v sídle
.
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ má povinnosť vystaviť na Odmenu alebo iné finančné plnenie podľa tejto Zmluvy riadny daňový doklad - faktúru, ktorej údaje budú zhodné s údajmi uvedenými v tejto Zmluve a taký daňový doklad (faktúru) doručiť Klientovi.
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ má právo doručiť daňový doklad - faktúru aj v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailovej správy.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvná pokuta
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že sa Klient dostane do omeškania so zaplatením Odmeny alebo jej časti podľa čl. 10.1 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Odmeny.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že sa Poskytovateľ dostane do omeškania so začatím riešenia požiadavky Klienta s najvyššou dôležitosťou podľa odstavca 7.1 tejto Zmluvy, zaväzuje sa Klientovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za
omeškania až do začatia riešenia danej požiadavky Klienta.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že sa Poskytovateľ dostane do omeškania so začatím riešenia požiadavky Klienta s vysokou dôležitosťou podľa odstavca 7.2 tejto Zmluvy, zaväzuje sa Klientovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za
omeškania až do začatia riešenia danej požiadavky Klienta.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že sa Poskytovateľ dostane do omeškania so začatím riešenia požiadavky Klienta so strednou dôležitosťou podľa odstavca 7.3 tejto Zmluvy, zaväzuje sa Klientovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za
omeškania až do začatia riešenia danej požiadavky Klienta.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že Poskytovateľ poruší svojú povinnosť uvedenú v odst. 2.1 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Klientovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každý začatý deň, v ktorom bude uvedená povinnosť Poskytovateľa porušená.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že Poskytovateľ poruší svojú povinnosť uvedenú v odst. 2.2 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Klientovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každý začatý deň, v ktorom bude uvedená povinnosť Poskytovateľa porušená.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že Poskytovateľ poruší svojú povinnosť uvedenú v odst. 2.3 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Klientovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za
, v ktorej(om) nebude zabezpečené prepojenie danej aplikácie do siete internet nad limit stanovený úvodným odstavcom.
Añadir comentario
Cancelar
Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyvv na nárok Klienta na náhradu škody v celom rozsahu.
Añadir comentario
Cancelar
Zodpovednosť za škodu
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ zodpovedá za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
Poskytovateľ celkom zodpovedá Klientovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Poskytovateľom Klientovi akýmkoľvek porušením povinnosti Poskytovateľa uvedenej v tejto Zmluve. Poskytovateľ zodpovedá Klientovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Poskytovateľom Klientovi akýmkoľvek porušením povinnosti Poskytovateľom uvedenej v tejto Zmluve.
Añadir comentario
Cancelar
Trvanie a ukončenie Zmluvy
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva je uzavretá na dobu
.
Añadir comentario
Cancelar
Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo túto Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou s výpovednou lehotou
, ktorá začína plynúť
, v ktorom je výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Añadir comentario
Cancelar
Povinnosť mlčanlivosti
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa oboznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije:
Añadir comentario
Cancelar
žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Añadir comentario
Cancelar
databázu zákazníkov Klienta ani kontakty na nich,
Añadir comentario
Cancelar
cenovú politiku Klienta,
Añadir comentario
Cancelar
marketingovú stratégiu Klienta,
Añadir comentario
Cancelar
informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch Klienta,
Añadir comentario
Cancelar
spôsobe fungovania podniku Klienta,
Añadir comentario
Cancelar
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Klienta.
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Añadir comentario
Cancelar
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 14.1 tejto Zmluvy platí s výnimkov prípadov, kedy.
Añadir comentario
Cancelar
Klient udelil predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
Añadir comentario
Cancelar
právny predpis alebo verejnoprávny orgán uloží povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu,
Añadir comentario
Cancelar
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto zmluvy,
Añadir comentario
Cancelar
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Añadir comentario
Cancelar
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Añadir comentario
Cancelar
Klient týmto dáva Poskytovateľovi súhlas k tomu, aby ho Poskytovateľ uvádzal ako svojho zákazníka.
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo Klienta.
Añadir comentario
Cancelar
Vyššia moc
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné požadovať, aby nesplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Añadir comentario
Cancelar
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá od vôle Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Añadir comentario
Cancelar
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Añadir comentario
Cancelar
Rozhodné právo
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Añadir comentario
Cancelar
Záverečné ustanovenia
Añadir comentario
Cancelar
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
Añadir comentario
Cancelar
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Añadir comentario
Cancelar
V
, dňa
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
V
, dňa
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 6.90 € (6.90 € con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.