Crear uno personalizado Zmluvu o dielo na mieru

Esta plantilla fue preparada por: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instrucciones

  • Použite, pokiaľ niečo jednorázovo vytvárate, staviate, opravujete, rekonštruujete, upravujete alebo pokiaľ poskytujete službu.
  • V prípade, že vytvárate diela pre jedného klienta opakovane, môžete použíť Rámcovu zmluvu o dielo.
  • Pokiaľ pre niekoho sústavne poskytujete služby (tzv. na paušál), môžete využíť Zmluvu o poskytovaní služieb
  • Pokiaľ sa Vám nehodí ani jedna z nich, zkúste Zmluvu o spolupráci
  • Pokiaľ potrebujete len niečo zariadiť alebo obstarať môžete použiť Mandátnu zmluvu. 
  • Spolu so zmluvou sa Vám automaticky vygeneruje aj Preberací protokol.
  • Túto zmluvu nepoužívajte pre zamestnanca, preň použijte Pracovnú zmluvu
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu

Zmluva o dielo

TÁTO ZMLUVA O DIELO (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Añadir comentario
Cancelar
Typ zmluvnej strany:
Añadir comentario
Cancelar
Meno:
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalý pobyt:
Añadir comentario
Cancelar
Telefón:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako " Zhotoviteľ ")
Añadir comentario
Cancelar
a
Añadir comentario
Cancelar
Typ zmluvnej strany:
Añadir comentario
Cancelar
Meno:
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalý pobyt:
Añadir comentario
Cancelar
Telefón:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako " Objednávateľ ")
Añadir comentario
Cancelar
( Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako "Zmluvná strana")
Añadir comentario
Cancelar
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Añadir comentario
Cancelar
Definícia
Añadir comentario
Cancelar
V tejto Zmluve "Dielo" znamená
.
Añadir comentario
Cancelar
Detailná špecifikácia Diela je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Predmet Zmluvy
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi Cenu, a to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotovenie Diela
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ
právo požadovať počas vykonávania Diela primeranú časť náhrady nákladov s prihliadnutím k vynaloženým nákladom.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením finančného plnenia Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy
Zhotoviteľ právo prerušiť vykonávanie Diela do zaplatenia daného finančného plnenia.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ
právo prenechať vykonávanie Diela tretím osobám (subdodávateľom).
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že Zhotoviteľovi bude akákoľvek časť zadania Diela nejasná, má Zhotoviteľ právo informovať sa u Objednávateľa, resp. vyžiadať si od Objednávateľa upresňujúce informácie a Objednávateľ má povinnosť poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, a to bez zbytočného odkladu.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade ak Zhotoviteľpredčasne ukončí vykonávanie diela (v prípade čiastočného vykonania Diela) podľa tejto Zmluvy
Zhotoviteľ právo na úhradu časti odmeny za vykonanú časť Diela.
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť pre riadne vykonanie Diela, a to v rozsahu v akom ju možno od neho spravodlivo požadovať.
Añadir comentario
Cancelar
Cena Diela
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za Dielo cenu v celkovej výške
+ slovami
(ďalej ako "Cena").
Añadir comentario
Cancelar
Cena
pevná a nemenná a
aj prípadné práce naviac.
Añadir comentario
Cancelar
Platobné podmienky
Añadir comentario
Cancelar
Cena Diela má byť zaplatená
Jakým způsobem si přejete nastavit splatnost cena za dílo?
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Cenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese
.
Añadir comentario
Cancelar
Cena za dielo je splatná
.
Añadir comentario
Cancelar
O zaplatení Ceny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Ceny diela.
Añadir comentario
Cancelar
Odovzdanie Diela
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ
povinnosť predviesť Objednávateľovi spôsobilosť Diela slúžiť svojmu účelu.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo je vykonané predvedením jeho funkčnosti a odovzdaním Objednávateľovi.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v lehote
dní od uzatvorenia tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany sa dohodli, že spôsob odovzdania Diela
.
Añadir comentario
Cancelar
O odovzdaní a prevzatí Diela bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Diela.
Añadir comentario
Cancelar
Vady Diela
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi.
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ je povinný Dielo
náležite skontrolovať a vytknúť Zhotoviteľovi prípadné zjavné vady Diela. V opačnom prípade platí, že Dielo nemá žiadne zjavné vady.
Añadir comentario
Cancelar
Za vytknutie vád Diela sa považuje aj zaznamenanie vád Diela do preberacieho protokolu.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť v lehote
dní od doručenia oznámenia o vytknutí vád Diela.
Añadir comentario
Cancelar
Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v uvedenej lehote, má Objednávateľ právo vytknuté vady Diela odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady Objednávateľovi uhradiť.
Añadir comentario
Cancelar
Záruka
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ týmto poskytuje záruku za akosť Diela v trvaní
mesiacov od odovzdania Diela Objednávateľovi.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ poskytuje záruku
Añadir comentario
Cancelar
Obstaranie veci k vykonaniu Diela
Añadir comentario
Cancelar
Bude zhotoviteľ obstarávať (kupovať) veci k vykonaniu Diela
Kúpna cena vecí, ktoré Zhotoviteľ obstará k vykonaniu Diela,
zahrnutá v Cene Diela.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ sa zaväzuje k vykonaniu Diela obstarať
č. 2 tejto Zmluvy (ďalej ako "Veci").
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ
záruku za akosť Vecí , a to v dĺžke
mesiacov od
.
Añadir comentario
Cancelar
Prechod vlastníckeho práva
Añadir comentario
Cancelar
Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa
.
Añadir comentario
Cancelar
Zodpovednosť za škodu
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ má zodpovedať za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí porušením svojej zmluvnej povinnosti.
Añadir comentario
Cancelar
Prechod nebezpečenstva škody
Añadir comentario
Cancelar
Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa momentom
.
Añadir comentario
Cancelar
Autorské práva
Añadir comentario
Cancelar
Predmetom zmluvy je vytvorenie
autorským díle je např. počítačový program, dílo fotografické, malířské, grafické, dále dílo literární, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické, dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem(literární), dílo hudební, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, dílo dramatické, databáze
Zmluvné strany sa dohodli a považujú za nesporné, že počítačový program, ktorý je predmetom Diela (ďalej ako "počítačový program"), je Zhotoviteľom vytvorený na objednávku Objednávateľa a Objednávateľ vykonáva vo svojom mene a na svoj účet majetkové autorské práva Zhotoviteľa k počítačovému programu, ktorý je súčasťou Diela, a to v súlade so zák. č. 185/2015 Z.z., Autorský zákon, v znení neskorších právnych predpisov.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že sa ustanovenie odst. 13.1 tejto Zmluvy ukáže z akéhokoľvek dôvodu ako neplatné a/alebo neúčinné, postupuje týmto Zhotoviteľ Objednávateľovi právo výkonu majetkových autorských práv k počítačovému programu.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas s postúpením práva výkonu majetkových autorských práv k počítačovému programu akejkoľvek tretej osobe a akejkoľvek tretej osobe neobmedzene ďalej.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas k zverejneniu, úpravám, spracovaniu vrátane prekladu počítačového programu, k spojeniu s iným dielom, zaradenie do súborného diela, ako aj k tomu, aby Objednávateľ uvádzal počítačový program na verejnosť pod svojím menom.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi povolenie k dokončeniu nehotového počítačového programu.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ týmto prevádza na Objednávateľa zvláštne práva zostavovateľa databázy, ktorá je súčasťou Diela, teda právo na využívanie alebo na zúžitkovanie celého obsahu databázy alebo jej kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatné časti a právo udeliť inému oprávnenie k výkonu tohoto práva, a Objednávateľ zvláštne práva zostavovateľa databázy prijíma.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ poskytuje bezplatne Objednávateľovi k častiam Diela, ktoré nie sú počítačovým programom alebo databázou, najmä ku grafike,
licenciu, a to
, na dobu
(ďalej ako "licencia").
Añadir comentario
Cancelar
Licencia je udelená
.
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ
právo udeliť tretím osobám podlicenciu(e) v plnom alebo čiastočnom rozsahu licencie, a to
.
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ
právo postúpiť licenciu ktorejkoľvek tretej osobe a táto tretia osoba neobmedzene ďalej , s čím udeľuje Zhotoviteľ súhlas.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje všetkými právami vyplývajúcimi z duševného vlastníctva k poskytnutiu vyššie uvedených autorských práv k Dielu.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ
právo na odmenu v súvislosti s autorskými právami k Dielu v celkovej výške
+ slovami
.
Añadir comentario
Cancelar
Odstúpenie od Zmluvy
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonaním Diela dlhšie než
dní;
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Zhotoviteľa a/alebo Zhotoviteľ sa stane platobne neschopným;
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než
dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak;
Añadir comentario
Cancelar
Prehlásenie Zhotoviteľa uvedené v odst. 13.11 tejto Zmluvy sa ukáže ako nepravdivé;
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením Ceny alebo jej časti dlhšie než
dní;
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Objednávateľa a/alebo Objednávateľ sa stane platobne neschopným;
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než
dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak.
Añadir comentario
Cancelar
Ktorákoľvek zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy aj z ktoréhokoľvek zákonného dôvodu.
Añadir comentario
Cancelar
Odstúpenie je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade odstúpenia od zmluvy
Zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.
Añadir comentario
Cancelar
Dôvernosť
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije:
Añadir comentario
Cancelar
žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Añadir comentario
Cancelar
databázu zákazníkov Objednávateľa ani kontakty na ne,
Añadir comentario
Cancelar
cenovú politiku Objednávateľa,
Añadir comentario
Cancelar
marketingovú stratégiu Objednávateľa,
Añadir comentario
Cancelar
informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch Objednávateľa,
Añadir comentario
Cancelar
spôsob fungovania podniku Objednávateľa,
Añadir comentario
Cancelar
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Objednávateľa
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Añadir comentario
Cancelar
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 15.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ udelil predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
Añadir comentario
Cancelar
právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu,
Añadir comentario
Cancelar
také sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Zmluvy,
Añadir comentario
Cancelar
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Añadir comentario
Cancelar
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ týmto dává Zhotoviteľovi súhlas k tomu, aby ho Zhotoviteľ uvádzal ako svojho zákazníka.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo Objednávateľa.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvná pokuta
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením Ceny alebo jej časti podľa článku 5 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia príslušnej sumy.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním Diela podľa odst. 6.3 tejto Zmluvy, zaväzuje sa Objednávateľovi poskytnúť zľavu z Ceny vo výške
% z Ceny za každý deň omeškania až do vykonania Diela.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že Zhotoviteľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v článku 15 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie uvedenej povinnosti.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo požadovať náhradu škody od druhej Zmluvnej strany.
Añadir comentario
Cancelar
Vyššia moc
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné spravodlivo požadovať, aby neplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Añadir comentario
Cancelar
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možno predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silná víchrica, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Añadir comentario
Cancelar
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Añadir comentario
Cancelar
Rozhodné právo
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom platným pre územie Slovenskej republiky.
Añadir comentario
Cancelar
Záverečné ustanovenia
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany týmto prehlasujú, že osobne alebo ich oprávnení zástupcovia sú plne spôsobilí na právne úkony, a že sú oprávnení preberať na seba záväzky spôsobom stanoveným v tejto zmluve. Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto prehlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany ďalej týmto prehlasujú, že obsah tejto zmluvy je im zrozumiteľný a zodpovedá ich skutočnej, určitej a slobodnej vôli, čo potvrdzujú pripojením svojich vlastnoručných podpisov alebo vlastnoručných podpisov osôb oprávnených konať v ich mene alebo v ich zastúpení. Zmluvné strany zároveň týmto prehlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. V takomto prípade dohodnú zmluvné strany náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán.
Añadir comentario
Cancelar
Táto zmluva je vyhotovená v počte
rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením rovnopisov v počte
pre Objednávateľa a rovnopisov v počte
pre Zhotoviteľa.
Añadir comentario
Cancelar
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy
na právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
Añadir comentario
Cancelar
Pri riešení otázok touto zmluvou neupravených, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany prehlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti nemu a forme zmluvy žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
Añadir comentario
Cancelar
NA ZNAK ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE VLASTNORUČNÉ PODPISY
Añadir comentario
Cancelar
V
, dňa
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
V
, dňa
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
Chcete k zmluve automaticky vygenerovať aj preberací protokol k dielu?
Añadir comentario
Cancelar
Chcete k zmluve automaticky vygenerovať aj potvrdenie o zaplatení ceny za dielo (kvitancia) ?
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 6.90 € (6.90 € con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.