Crear uno personalizado Súhlas s použitím osobných údajov na mieru

Esta plantilla fue preparada por: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instrucciones

  • Použite pokiaľ potrebujete od osôb získať osobné údaje a nakládať s nimi.
  • Nevyhnutné taktiež pre prevádzkovateľov internetových aplikácii a stránok (vrátane e-shopov).
  • Mal by Vás v tejto súvislosti zaujímať aj súhlas s použitím súborov cookies.
  • Prípadne si môžete rovno vytvoriť celé obchodné podmienky. 
  • Zákonnu úpravu týkajúcu sa tohoto dokumentu nájdete tu

Súhlas s poskytnutím osobných údajov

Ja,
Añadir comentario
Cancelar
, dátum narodenia
, trvale bytom
Añadir comentario
Cancelar
týmto v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "GDPR" a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „zákon“), súhlasím so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním osobných údajov mnou poskytnutých prevádzkovateľovi, ktorým je:
, dátum narodenia
, trvalý pobyt
(ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) a súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli
:
Añadir comentario
Cancelar
prevádzkovateľom;
Añadir comentario
Cancelar
akýmkoľvek zamestnancom prevádzkovateľa;
Añadir comentario
Cancelar
akýmkoľvek zmluvným partnerom prevádzkovateľa;
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Tento súhlas je udelený na dobu
.
Añadir comentario
Cancelar
Prevádzkovateľom stanovený účel spracovania osobných údajov, pre ktorý tento súhlas poskytujem, je použitie osobných údajov pre.
Añadir comentario
Cancelar
zasielanie obchodných ponúk prevádzkovateľa;
Añadir comentario
Cancelar
marketingové účely;
Añadir comentario
Cancelar
poskytovanie osobných údajov tretím osobám;
Añadir comentario
Cancelar
zaradenie osobných údajov do databázy;
Añadir comentario
Cancelar
sprístupňovanie osobných údajov tretím osobám;
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Prehlasujem, že som si vedomí(á) svojich práv podľa GDPR a zákona a prehlasujem, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.
Añadir comentario
Cancelar
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené.
Añadir comentario
Cancelar
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať nasledujúcim spôsobom:
Añadir comentario
Cancelar
automatizovane prostredníctvom počítačov a počítačových programov;
Añadir comentario
Cancelar
v písomnej podobe;
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Tento súhlas je slobodný a vedomí prejav vôle dotknutej osoby, ktorého obsahom je povolenie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.
Añadir comentario
Cancelar
V
, dňa
.
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____.
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 6.90 € (6.90 € con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.