Crear uno personalizado Zmluvu o obchodnom zástúpení na mieru

Esta plantilla fue preparada por: JUDr. Lenka Csikyová, JUDr. Lenka Csikyová, advokátka

Instrucciones

  • Použite pokiaľ potrebujete uzatvoriť zmluvu s obchodným zástupcom, ktorý je nezávislým podnikateľom (živnostník, spoločnosť).
  • Pokiaľ je Váš obchodný zástupca zamestnanec, použite Pracovnú zmluvu.
  • Pokiaľ potrebujete iba jednorázovo sprostredkovať nejaký obchod, použite Sprostredkovateľskú zmluvu.
  • Pokiaľ potrebujete iba zariadiť nejakú záležitosť, môže sa Vám hodiť Príkazná (mandátna) zmluva. 
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Zmluva o obchodnom zastúpení

TÁTO ZMLUVA O OBCHODNOM ZASTÚPENÍ (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Añadir comentario
Cancelar
Typ zmluvnej strany:
Añadir comentario
Cancelar
Meno:
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydlisko:
Añadir comentario
Cancelar
Telefón:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Obchodný zástupca“)
Añadir comentario
Cancelar
a
Añadir comentario
Cancelar
Typ zmluvnej strany:
Añadir comentario
Cancelar
Meno:
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydlisko:
Añadir comentario
Cancelar
Telefón:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Zastúpený“)
Añadir comentario
Cancelar
(Obchodný zástupca a Zastúpený ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Añadir comentario
Cancelar
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Añadir comentario
Cancelar
Definícia
Añadir comentario
Cancelar
Na účely tejto Zmluvy „Obchody“ znamenajú
.
Añadir comentario
Cancelar
Obchody sú detailne špecifikované v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Predmet Zmluvy
Añadir comentario
Cancelar
Na základe tejto Zmluvy sa Obchodný zástupca zaväzuje pre Zastúpeného vyvíjať činnosť smerujúcu k uzatvoreniu Obchodov a Zastúpený sa zaväzuje zaplatiť Obchodnému zástupcovi províziu za podmienok ustanovených v tejto Zmluve.
Añadir comentario
Cancelar
Územie
Añadir comentario
Cancelar
Obchodný zástupca bude činnosť podľa tejto Zmluvy vykonávať na území
.
Añadir comentario
Cancelar
Zastúpenie
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany sa dohodli, že Obchodný zástupca bude na území podľa odst. 3.1 tejto Zmluvy vykonávať
obchodné zastúpenie.
Añadir comentario
Cancelar
Zastúpený sa zaväzuje neuzavrieť s treťou osobou zmluvu o obchodnom zastúpení pro uzatváraní Obchodov pre územie podľa odst. 3.1 tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Trvanie Zmluvy
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva je uzatvorená na
, a to do
.
Añadir comentario
Cancelar
Provízia
Añadir comentario
Cancelar
Zastúpený sa zaväzuje zaplatiť Obchodnému zástupcovi za sprostredkovanie
Obchodov Províziu.
Añadir comentario
Cancelar
Provízia Obchodného zástupcu je
pre všetky typy Obchodov.
Añadir comentario
Cancelar
Provízia Obchodného zástupcu je vo výške
+ slovami
z celkovej dohodnutej hodnoty daného Obchodu (ďalej ako "Provízia" v príslušnom gramatickom tvare).
Añadir comentario
Cancelar
Obchodný zástupca má po zániku svojho záväzku podľa § 668 alebo § 670 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení nárok na províziu aj v prípade, ak
.
Añadir comentario
Cancelar
Náklady Obchodného zástupcu
Añadir comentario
Cancelar
Provízia
náklady Obchodného zástupcu spojené s obchodným zastúpením a ďalšie činnosti podľa tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Platobné podmienky
Añadir comentario
Cancelar
Zastúpený sa zaväzuje zaplatiť Obchodnému zástupcovi Províziu
, a to najneskôr do
dňa
, v ktorom je finančné plnenie tretej strany Zastúpenému, na ktoré je provízia viazaná, zaplatené Zastúpenému.
Añadir comentario
Cancelar
Obchodnému zástupcovi
nárok na Províziu za finančné plnenie z Obchodov v prípade, že toto plnenie nie je uhradené Zastúpenému a pokiaľ nie je uhradené v lehote splatnosti, považuje sa pre účely splatnosti Provízie posledný deň lehoty splatnosti za deň úhrady finančného plnenia, na ktoré je Provízia viazaná za deň zaplatenia finančného plnenia, na ktoré je daná provízia viazaná.
Añadir comentario
Cancelar
Uzatváranie obchodov
Añadir comentario
Cancelar
Obchodný zástupca
právo uzatvárať Obchody v mene Zastúpeného a na jeho účet.
Añadir comentario
Cancelar
Pri uzatváraní Obchodov v mene Zastúpeného a na jeho účet má Obchodný zástupca právo podpisovať dokumenty, ktoré bezprostredne súvisia s uzatváraním Obchodov a Zastúpený k tomu týmto Obchodnému zástupcovi udeľuje plnomocenstvo, ktoré Obchodný zástupca prijíma; plnomocenstvo zaniká spolu so zánikom obchodného zastúpenia.
Añadir comentario
Cancelar
Ďalšia činnosť obchodného zástupcu
Añadir comentario
Cancelar
Obchodný zástupca sa zaväzuje okrem sprostredkovania Obchodov vykonávať aj následujúcu činnosť
.
Añadir comentario
Cancelar
Zákaz konkurencie
Añadir comentario
Cancelar
Obchodný zástupca sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy nebude na území
vykonávať na vlastný alebo cudzí účet činnosť, ktorá by mohla mať konkurenčnú povahu vo vzťahu k podnikaniu zastúpeného, predovšetkým nebude sprostredkovať uzatváranie Obchodov v prospech inej osoby ako osoby Zastúpeného.
Añadir comentario
Cancelar
Obchodný zástupca sa zaväzuje, že nebude na území
vykonávať po dobu
mesiacov po zániku obchodného zastúpenia podľa tejto Zmluvy na vlastný alebo cudzí účet činnosť, ktorá by mala konkurenčnú povahu vo vzťahu k podnikaniu zastúpeného, predovšetkým nebude sprostredkovať uzatváranie Obchodov v prospech inej osoby ako je Zastúpený.
Añadir comentario
Cancelar
Výpoveď zmluvy
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany majú právo vypovedať túto Zmluvu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu.
Añadir comentario
Cancelar
Výpovedná doba je
a začína plynúť
, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Añadir comentario
Cancelar
Obchodné zastúpenie končí uplynutím výpovednej doby.
Añadir comentario
Cancelar
Odstúpenie od zmluvy
Añadir comentario
Cancelar
Zastúpený má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Añadir comentario
Cancelar
Obchodný zástupca porušil zákaz konkurencie podľa článku 11 tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy
vplyv na účinnosť zákazu konkurencie.
Añadir comentario
Cancelar
Obchodný zástupca porušil povinnosť mlčanlivosti podľa článku 14 tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy
vplyv na trvanie povinnosti mlčanlivosti.
Añadir comentario
Cancelar
Obchodný zástupca vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov na odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane Obchodnému zástupcovi žiaden majetok alebo bola povolená reštrukturalizácia Obchodného zástupcu.
Añadir comentario
Cancelar
Okolnosti vyššej moci majúce vplyv na splnenie povinnosti Obchondého zástupcu trvajú dlhšie než
dní a Zmluvné strany sa nedohodnú inak;
Añadir comentario
Cancelar
Obchodný zástupca má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Añadir comentario
Cancelar
Zastúpený je v omeškaní so zaplatením provízie alebo jej časti dlhšie než
dní;
Añadir comentario
Cancelar
Zastúpený vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov na odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane Zastúpenému žiaden majetok alebo bola povolená reštrukturalizácia Zastúpeného.
Añadir comentario
Cancelar
Okolnosti vyššej moci majúce vplyv na splnenie povinnosti Zastúpeného trvajú dlhšie než
dní a Zmluvné strany sa nedohodnú inak;
Añadir comentario
Cancelar
Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo od tejto Zmluvy odstúpiť aj z akéhokoľvek zákonného dôvodu.
Añadir comentario
Cancelar
Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade odstúpenia
Zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.; tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
Añadir comentario
Cancelar
Povinnosť mlčanlivosti
Añadir comentario
Cancelar
Obchodný zástupca sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa oboznámi v súvislosti s touto Zmluvou a/alebo jej plnením, predovšetkým nesprístupní, ani nepoužije (i) žiadnu informáciu obsiahnutú v akejkoľvek zmluve alebo dohode ak jej jej zmluvnou stranou Zastúpený, (ii) databázu zákazníkov Zastúpeného ani kontakty v nej, (iii) cenovú politiku Zastúpeného, (iv) marketingovú stratégiu Zastúpeného, (v) informácie o uzatvorených Zmluvách a dodávateľoch Zastúpeného, (vi) spôsob fungovania podniku Zastúpeného, (vii) strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Zastúpeného (ďalej len „Dôverná informácia“ v príslušnom gramatickom tvare).
Añadir comentario
Cancelar
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 14.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadu, kedy (i) Zastúpený udelil predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie; (ii) právny predpis alebo orgán verejnej moci stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť dôvernú informáciu; (iii) takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre plnenie tejto Zmluvy a/alebo kedy (iv) je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi zmluvnými stranami dovolené.
Añadir comentario
Cancelar
Za dôvernú informáciu sa nepovažuje informácia, ktorá je v čase jej sprístupnenia alebo použitia bežne dostupná verejnosti.
Añadir comentario
Cancelar
Vyššia moc
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany sa zbavujú zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy počas trvania vyššej moci za predpokladu, že nebolo možné od nich spravodlivo požadovať, aby nesplneniu povinností z tejto Zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci predišli.
Añadir comentario
Cancelar
Na účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považuje každá udalosť nezávislá od vôle Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie záväzkov z tejto Zmluvy a ktorú nebolo možné v čase vzniku tejto Zmluvy predvídať. Za vyššiu moc sa podľa tejto Zmluvy považuje predovšetkým prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silná víchrica, záplavy,vojna, štrajk alebo iná udalosť, ktorá je mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Añadir comentario
Cancelar
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Añadir comentario
Cancelar
Rozhodné právo
Añadir comentario
Cancelar
Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Añadir comentario
Cancelar
Záverečné ustanovenia
Añadir comentario
Cancelar
Ak z kontextu tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam slova v množnom čísle a naopak a význam slova vyjadrujúci určitý rod rovnako zahŕňa ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané výlučne pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Nevymožiteľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymožiteľnosť, či platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva môže byť menená písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana obdrží 1 (jeden) rovnopis.
Añadir comentario
Cancelar
Každá zmluvná strana znáša svoje vlastné náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzatvorená slobodne, vážne, ako aj bez nátlaku.
Añadir comentario
Cancelar
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Añadir comentario
Cancelar
V
, dňa
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
V
, dňa
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
JUDr. Lenka Csikyová | JUDr. Lenka Csikyová, advokátka
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 6.90 € (6.90 € con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.