Crear uno personalizado Sprostredkovateľskú zmluvu na mieru

Esta plantilla fue preparada por: JUDr. Lenka Csikyová, JUDr. Lenka Csikyová, advokátka

Instrucciones

  • Použijte pokiaľ pre niekoho sprostredkovávate uzatvorenie zmluvy (obchodu) za províziu. 
  • Pokiaľ potrebujete uzavrieť zmluvu s obchodným zástupcom, ktorý bude pre Vás sprostredkovávať obchody dlhodobo, použite Zmluvu o obchodnom zastúpení. 
  • Pokiaľ potrebujete len zariadiť najakú záležitosť, môže sa Vám hodiť Príkazná (mandátna) zmluva. 
  • Zákonnú úpravu týkajúcí sa tejto zmluvy nájdete tu.

Sprostredkovateľská zmluva

Predmetom sprostredkovanej zmluvy je
Añadir comentario
Cancelar
Záujemca je v pozícii
Añadir comentario
Cancelar
TÁTO SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Añadir comentario
Cancelar
Typ zmluvnej strany:
Añadir comentario
Cancelar
Meno:
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydlisko:
Añadir comentario
Cancelar
Telefón:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Sprostredkovateľ“)
Añadir comentario
Cancelar
a
Añadir comentario
Cancelar
Typ zmluvnej strany:
Añadir comentario
Cancelar
Meno:
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydlisko:
Añadir comentario
Cancelar
Telefón:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Záujemca“)
Añadir comentario
Cancelar
( Sprostredkovateľ a Záujemca ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Añadir comentario
Cancelar
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Añadir comentario
Cancelar
Ide o vec
Añadir comentario
Cancelar
Provízia patrí za
Añadir comentario
Cancelar
Definícia
Añadir comentario
Cancelar
V tejto Zmluve „Sprostredkovaná zmluva“ znamená zmluvu, ktorú si Záujemca praje uzavrieť. Ďalej v texte aj „Sprostredkovaná zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare.
Añadir comentario
Cancelar
V tejto Zmluve „Budúca Sprostredkovaná zmluva“ znamená zmluvu, na základe ktorej sa jedna strana zaväzuje uzavrieť po vyzvaní v dohodnutej lehote, inak do jedného roka, Sprostredkovanú zmluvu.
Añadir comentario
Cancelar
V tejto Zmluve „Uzatvorenie zmluvy“ znamená uzatvorenie Sprostredkovanej zmluvy alebo Budúcej Sprostredkovanej zmluvy medzi Záujemcom a
.
Añadir comentario
Cancelar
Predmet Zmluvy
Añadir comentario
Cancelar
Predmetom Sprostredkovanej zmluvy je predaj veci.
Añadir comentario
Cancelar
Záujemca má v úmysle predať tretej osobe
(ďalej len „Vec“ v príslušnom gramatickom tvare).
Añadir comentario
Cancelar
Vecou je v zmysle tohoto článku
:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Bližší popis veci je nasledujúci:
Añadir comentario
Cancelar
byt o velikosti
+
.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Skutočnosti, ktoré majú zo strany Záujemcu rozhodný význam pre uzatvorenie Sprostredkovanej zmluvy, sú tieto:
Añadir comentario
Cancelar
kúpna cena nebude
než
+ slovami
.
Añadir comentario
Cancelar
platcom dane z nadobudnutia nehnuteľných vecí bude kupujúcí.
Ze zákona je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % prodávající.
Añadir comentario
Cancelar
kúpna cena bude uhradená využitím úschovy.
Añadir comentario
Cancelar
bližšie podrobnosti ohľadne lokality, okolia, dispozície, výmery, stavu, prípadne vybavenia:
.
Añadir comentario
Cancelar
Skutočnosti, ktoré majú zo strany Sprostredkovateľa rozhodný význam pre jeho rozhodovanie o uzatvorení Sprostredkovanej zmluvy, sú tieto:
Añadir comentario
Cancelar
Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že Záujemcovi sprostredkuje uzatvorenie Sprostredkovanej zmluvy alebo Budúcej sprostredkovanej zmluvy a Záujemca sa zaväzuje za to zaplatiť Sprostredkovateľovi Províziu.
Añadir comentario
Cancelar
Sprostredkovateľ sa ďalej zaväzuje, že:
Añadir comentario
Cancelar
dohodne a uskutoční prehliadky.
Añadir comentario
Cancelar
zabezpečí inzerciu a propagáciu.
Añadir comentario
Cancelar
vyhotoví potrebnú fotodokumentáciu pre prezentáciu.
Añadir comentario
Cancelar
obstará všetkú komunikáciu (telefonáty, e-maily a osobný kontakt) s tretími osobami.
Añadir comentario
Cancelar
zabezpečí prostredníctvom ním zvolenej advokátskej kancelárie spísanie Sprostredkovanej zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
zabezpečí prostredníctvom ním zvolenej advokátskej kancelárie úschovu peňažných prostriedkov.
Añadir comentario
Cancelar
zabezpečí odovzdanie nehnuteľných vecí a za tým účelom vyhotoví odovzdávajúci protokol.
Añadir comentario
Cancelar
na žiadosť Záujemcu mu uvedie údaje potrebné k posúdeniu dôveryhodnosti osoby, s ktorou mu uzatvorenie zmluvy navrhuje.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Záujemca sa zaväzuje, že:
Añadir comentario
Cancelar
umožní prehliadky predmetu sprostredkovania.
Añadir comentario
Cancelar
poskytne Sporstredkovateľovi potrebnú súčinnosť, informácie a podklady, ktoré sú dôležité k riadnemu plneniu zmluvných záväzkov.
Añadir comentario
Cancelar
bude uvádzať Sprostredkovateľovi akékoľvek nové okolnosti súvisiace s plnením tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
nezaťaží predmetné veci záložným právom, vecným bremenom alebo akýmkoľvek iným právom (najmä právom nájomným alebo obdobným právom) v prospech tretej osoby, s výnimkou tých zaťažení, ktoré budú dohodnuté s potencionálnym záujemcom v Sprostredkovanej zmluve alebo v ich prospech.
Añadir comentario
Cancelar
po dobu účinnosti tejto Zmluvy neuzavrie s inou treťou osobou obdobnú zmluvu, účel ktorej bude totožný alebo obdobný s touto Zmluvou.
Añadir comentario
Cancelar
Sprostredkovanú zmluvu uzavrie iba s tretími osobami, ktoré mu budú prezentované Sprostredkovateľom, a to za účasti Sprostredkovateľa, a že nebude vyvíjať činnosť smerujúcu k uzatvoreniu Sprostredkovanej zmluvy bez účasti Sprostredkovateľa.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Záujemca výslovne prehlasuje, že na predmete Sprostredkovanej zmluvy neviaznu žiadne dlhy, záložné práva, vecné bremená alebo akékoľvek iné práva (najmä/nielen právo nájomné alebo obdobné právo) v prospech tretích osôb, okrem tých, ktoré záujemca výslovne uviedol v tejto Zmluve. Ďalej prehlasuje, že voči jeho osobe nie je vedené konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, ani mu nie je známe, že by bol podaný návrh na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania. Ďalej prehlasuje, že na jeho majetok nie je ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, alebo oddlženie. Ďalej prehlasuje, že neexistuje žiadne právoplatné a vykonateľné súdne prípadne iné rozhodnutie, na základe ktorého by mohlo dôjsť k nútenému výkonu tohoto rozhodnutia, prípadne k začatiu exekúcie a že mu nie je známe, že by voči nemu bolo zahájené akékoľvek konanie týkajúce sa výkonu rozhodnutia prípadne exekučné konanie.
Añadir comentario
Cancelar
Provízia
Añadir comentario
Cancelar
Provízia Sprostredkovateľa je stanovená
, a to
+ slovami
(ďalej ako „Provízia“ v príslušnom gramatickom tvare).
Añadir comentario
Cancelar
K Provízii ďalej patrí DPH v zákonom stanovenej výške.
Añadir comentario
Cancelar
Sprostredkovateľ má popri Provízii právo aj na náhradu nákladov spojených so sprostredkovaním v zmysle tejto Zmluvy. Provízia podľa predchádzajúcich bodov tohto článku tieto náklady nezahŕňa.
Añadir comentario
Cancelar
Platobné podmienky
Añadir comentario
Cancelar
Provízia má byť zaplatená
Zájemca sa zaväzuje zaplatiť Sprostredkovateľovi Províziu alebo akúkoľvek jej časť
na vyšie uvedenej adrese Sprostredkovateľa, a to v lehote splatnosti.
Añadir comentario
Cancelar
Provízia je splatná
dní od
Sprostredkovanej zmluvy alebo Budúcej sprostredkovanej zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
O zaplatení Provízie alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Provízie.
Añadir comentario
Cancelar
Pre prípad omeškania s akýmkoľvek peňažným plnením podľa tejto Zmluvy si Zmluvné strany dohodli úrok z omeškania vo výške
% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.
Añadir comentario
Cancelar
Trvanie Zmluvy
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu
,
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvu
zrušiť písomným oznámením druhej Zmluvnej strane.
Añadir comentario
Cancelar
Na právo Sprostredkovateľa na Províziu nemá vplyv ak bola zmluva, ku ktorej sa vzťahovala činnosť Sprostredkovateľa uzatvorená alebo splnená až po zániku záväzku zo Sprostredkovateľskej zmluvy. V takom prípade je Záujemca povinný Sprostredkovateľa o takom uzatvorení alebo splnení bezodkladne informovať.
Añadir comentario
Cancelar
Povinnosť mlčanlivosti
Añadir comentario
Cancelar
Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa oboznámila v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije.
Añadir comentario
Cancelar
žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Añadir comentario
Cancelar
databázu zákazníkov druhej Zmluvnej strany ani kontakty na ne,
Añadir comentario
Cancelar
cenovú politiku druhej Zmluvnej strany,
Añadir comentario
Cancelar
marketingovú stratégiu druhej Zmluvnej strany,
Añadir comentario
Cancelar
informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch druhej Zmluvnej strany,
Añadir comentario
Cancelar
spôsob fungovania spoločnosti druhej Zmluvnej strany,
Añadir comentario
Cancelar
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery druhej Zmluvnej strany.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej len „Dôverná informácia“ v príslušnom gramatickom tvare).
Añadir comentario
Cancelar
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 6.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadu, kedy:
Añadir comentario
Cancelar
druhá Zmluvná strana udelila predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie.
Añadir comentario
Cancelar
právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu.
Añadir comentario
Cancelar
sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
je to podľa akejkoľvej zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia verejne dostupné.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany si týmto vzájomne dávajú súhlas k tomu, aby ich druhá Zmluvná strana uvádzala ako svojho zákazníka a/alebo obchodného partnera.
Añadir comentario
Cancelar
Každá Zmluvná strana berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvná pokuta
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že sa Záujemca dostane do omeškania so zaplatením Provízie podľa čl. 3 tejo Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Provízie.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že Záujemca poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa čl. 2.9 tejto Zmluvy, vzniká Záujemcovi povinnosť zaplatiť Sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
. Sprostredkovateľ je v takomto prípade rovnako oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Zmluvná pokuta je splatná do
dní odo dňa porušenia danej povinnosti.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že sa prehlásenie učinené Záujemcom v čl. 2.10 tejto Zmluvy ukáže nepravdivým, vzniká Záujemcovi povinnosť zaplatiť Sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
. Sprostredkovateľ je v takomto prípade rovnako oprávnený od tejto Zmluvy odsupiť. Zmluvná pokuta je splatná do
dní odo dňa, kedy vyjde najavo nepravdivosť Záujemcových prehlásení.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že Sprostredkovateľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť podľa čl. 2.8 tejto Zmluvy, vzniká Sprostredkovateľovi povinnosť zaplatiť Záujemcovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
. Záujemca je v takomto prípade rovnako oprávnený od tejto Zmluvy odsupiť. Zmluvná pokuta je splatná do
dní odo dňa porušenia danej povinnosti.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že Záujemca poruší povinnosť informovať podľa čl. 5.3 tejto Zmluvy, vzniká Záujemcovi povinnosť zaplatiť Sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
. Zmluvná pokuta je splatná do
dní odo dňa, kedy sa o porušení danej povinnosti Sprostredkovateľ dozvedel.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade vzniku nároku Sprostredkovateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vzniká táto povinnosť všetkým osobám, ktoré túto Zmluvu uzatvárajú na strane Záujemcu a to spoločne a nerozdielne.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Rozhodné právo
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Añadir comentario
Cancelar
Záverečné ustanovenia
Añadir comentario
Cancelar
V tejto Zmluve pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť alebo platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od obsahu tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce dojednania ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva môže byť menená písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými stranami.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Každá zo Zmluvných strán obdrží 1 (jeden) rovnopis tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že táto Zmluva je dojednaná slobodne a vážne na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
Añadir comentario
Cancelar
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Añadir comentario
Cancelar
V
, dňa
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
V
, dňa
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
JUDr. Lenka Csikyová | JUDr. Lenka Csikyová, advokátka
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 6.90 € (6.90 € con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.