Crear uno personalizado Odovzdávací protokol na mieru

Esta plantilla fue preparada por: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instrucciones

  • Ak potrebujete dôkaz o odovzdaní nehnuteľnosti, vozidla alebo akejkoľvek inej veci
  • Často sa používa v súvislosti s kúpnou zmluvou alebo zmluvou o dielo

Preberací protokol

Tento odovzdávací protokol (ďalej len „Protokol“) bol uzatvorený nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito stranami:
Añadir comentario
Cancelar
Typ zmluvnej strany:
Añadir comentario
Cancelar
Meno a priezvisko:
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydlisko:
Añadir comentario
Cancelar
Telefón:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Odovzdávajúci“)
Añadir comentario
Cancelar
a
Añadir comentario
Cancelar
Typ zmluvnej strany:
Añadir comentario
Cancelar
Meno a priezvisko:
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydlisko:
Añadir comentario
Cancelar
Telefón:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Preberajúci“)
Añadir comentario
Cancelar
( Odovzdávajúci a Preberajúci ďalej tiež spoločne ako „Strany“ a každý jednotlivo ako „Strana“)
Añadir comentario
Cancelar
ktoré týmto potvrdzujú nasledovné:
Añadir comentario
Cancelar
Definície
Añadir comentario
Cancelar
Chcem odovzdať
Vyberte jednu z možností.
Chcem odovzdať
Añadir comentario
Cancelar
V tomto odovzdávacom protokole „ Vec “ znamená
číslo
o výmere
m2, nachádzajúci sa na
budovy súp. číslo
, postavená na parcele registra
, parcelné číslo
, vo vchode číslo
, na ulici
v
, zapísaný na liste vlastníctva č.
, katastrálne územie
.
Añadir comentario
Cancelar
V tomto odovzdávacom protokole „Zmluva“ znamená
uzatvorenú medzi Odovzdávajúcim a Preberajúcim dňa
.
Añadir comentario
Cancelar
Odovzdanie
Añadir comentario
Cancelar
Strany na základe Zmluvy uzatvorenej medzi Odovzdávajúcim a Preberajúcim týmto protokolom potvrdzujú, že nižšie uvedeného dňa Odovzdávajúci odovzdal Preberajúcemu Vec.
Añadir comentario
Cancelar
Stav meračov
Añadir comentario
Cancelar
Strany potvrdzujú, že vyššie špecifikovanú Vec Kupujúci preberá s nasledujúcim stavom meračov:
Añadir comentario
Cancelar
Elektrická energia:
Añadir comentario
Cancelar
Evidenčné číslo merača:
.
Añadir comentario
Cancelar
Stav:
.
Añadir comentario
Cancelar
Plyn:
Añadir comentario
Cancelar
Evidenčné číslo merača:
.
Añadir comentario
Cancelar
Stav:
.
Añadir comentario
Cancelar
Voda:
Añadir comentario
Cancelar
Evidenčné číslo merača:
.
Añadir comentario
Cancelar
Stav:
.
Añadir comentario
Cancelar
Vady Veci
Añadir comentario
Cancelar
Strany podpisom tohoto protokolu potvrdzujú, že v dobe odovzdania
.
Añadir comentario
Cancelar
Na dôkaz čoho strany pripájajú svoje podpisy:
Añadir comentario
Cancelar
V
, dňa
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
V
, dňa
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 6.90 € (6.90 € con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.