Crear uno personalizado Zmluvu o poskytnutí služby na mieru

Esta plantilla fue preparada por: JUDr. Jakub Štefanko, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Instrucciones

  • Ak pre nejakého klienta sústavne poskytujete služby (tzv. paušál). Vhodné najmä pre firmy a živnostníkov (freelanceri, podnikatelia na voľnej nohe), ktorí sú subdodávatlia väčších spoločností.
  • Ak poskytujete službu jednorázovo, použite Zmluvu o dielo.
  • Pre opakované (avšak nie sústavné – na paušál) poskytovanie služieb pre jedného klienta je vhodná Rámcová zmluva o dielo.
  • Ak sa Vám nehodí ani jedna z nich, skúste Zmluvu o spolupráci.
  • Ak potrebujete niečo zariadiť alebo obstarať, môžete použiť Príkaznú (mandátnu) zmluvu.
  • Túto zmluvu nepoužívajte pre zamestnancov, pre nich použite Pracovnú zmluvu.
  • Na plnenie zmluvy sa Vám môže hodiť aj Odovzdávací protokol.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Zmluva o poskytovaní služieb

Añadir comentario
Cancelar
TÁTO ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZAVRETÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Añadir comentario
Cancelar
Typ zmluvnej strany:
Añadir comentario
Cancelar
Meno:
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydlisko:
Añadir comentario
Cancelar
Telefón:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Poskytovateľ“)
Añadir comentario
Cancelar
a
Añadir comentario
Cancelar
Typ zmluvnej strany:
Añadir comentario
Cancelar
Meno:
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydlisko:
Añadir comentario
Cancelar
Telefón:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Klient“)
Añadir comentario
Cancelar
( Poskytovateľ a Klient ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Añadir comentario
Cancelar
ZMLUVNÉ STRANY DOJEDNÁVAJÚ NASLEDUJÚCE:
Añadir comentario
Cancelar
Definícia
Añadir comentario
Cancelar
V tejto Zmluve termín „Služby“ znamená
.
Añadir comentario
Cancelar
Detailná špecifikácia Služieb je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Predmet Zmluvy
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ sa zaväzuje pravidelne poskytovať Klientovi Služby a Klient sa zaväzuje Poskytovateľovi za poskytnuté Služby zaplatiť Odmenu, a to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Añadir comentario
Cancelar
Rozsah poskytovania Služieb
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Klientovi Služby v rozsahu najviac
hodín
.
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovanie Služieb, ktoré by znamenalo prekročenie výšky dohodnutého rozsahu, má Poskytovateľ právo odmietnúť.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade odmietnutia poskytnutia Služby podľa predchádzajúceho článku sa poskytnutie danej Služby presúva do nasledujúceho dňa pokiaľ Klient neoznámi Poskytovateľovi, že o poskytnutie Služby v takom prípade nemá záujem.
Añadir comentario
Cancelar
Podmienky poskytovania Služieb
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ postupuje pri poskytovaní Služieb samostatne, je však povinný dbať na pokyny Klienta.
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ
povinný upozorniť Klienta na zrejme nesprávny pokyn, a to bez zbytočného odkladu a s jeho plnením počkať až do doby, kým Klient potvrdí Poskytovateľovi, že na splnení pokynu i napriek tomu trvá.
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ
právo požadovať v priebehu poskytovania Služieb primeranú časť náhrady nákladov s prihliadnutím na vynaložené náklady na poskytovanie Služieb.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade omeškania Klienta so zaplatením akéhokoľvek finančného plnenia Poskytovateľovi podľa tejto Zmluvy
Poskytovateľ právo prerušiť poskytovanie Služieb do zaplatenia predmetného finančného plnenia.
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ
právo prenechať poskytovanie Služieb tretím osobám (subdodávateľom).
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že Poskytovateľ bude pre riadne poskytovanie Služieb potrebovať informácie od Klienta, má Klient povinnosť poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť (predovšetkým mu oznámiť všetky požadované informácie), a to bez zbytočného odkladu.
Añadir comentario
Cancelar
Klient sa zaväzuje zaistiť Poskytovateľovi a/alebo ním určeným osobám všetky podmienky nevyhnutné pre riadne poskytovanie Služieb, najmä sa Klient zaväzuje zaistiť a/alebo poskytnúť všetky potrebné prístupy.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade ak je podstatou poskytovania služieb Poskytovateľom na základe tejto zmluvy autorská činnosť v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon, prípadne ak je výsledkom činnosti Poskytovateľa autorské dielo - počítačový program a databáza, ako aj kartografické diela, ktoré nie sú kolektívnymi dielami, ide v súlade s § 90 autorského zákona o zamestnanecké dielo. Poskytovateľ poskytuje Klientovi súhlas s postúpením práva výkonu autorových majetkových práv j dielu tretej osobe. Odmena je už súčasťou odmeny podľa čl. 5 tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Ak vyžaduje poskytnutie služieb podľa tejto Zmluvy, aby Poskytovateľ za Klienta právne konal, udelí Klient Poskytovateľovi plnú moc súčasne s podpisom tejto zmluvy, resp. udelí ju podľa potreby.
Añadir comentario
Cancelar
Odmena
Añadir comentario
Cancelar
Chcem dohodnúť
Klient se zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za poskytovanie Služieb v rozsahu dojednanom v článku 3 tejto Zmluvy fixnú odmenu vo výške
+ slovami
za každý jeden kalendárny
poskytovania Služieb podľa tejto Zmluvy (ďalej ako „Odmena“).
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ má právo na Odmenu v plnej výške aj keď Klient nevyužije plný rozsah Služieb uvedený v článku 3 tejto Zmluvy a nemá právo na navýšenie Odmeny, pokiaľ daný rozsah prekročí.
Añadir comentario
Cancelar
Všetky čiastky uvedené v tejto Zmluve sú uvedené
DPH.
Añadir comentario
Cancelar
Platobné podmienky
Añadir comentario
Cancelar
Odmena je splatná
dňa
za ktorý je Odmena platená.
Añadir comentario
Cancelar
Akékoľvek finančné plnenie pre Poskytovateľa je splatné
v sídle
.
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ má povinnosť vystaviť na Odmenu alebo na iné finančné plnenie podľa tejto Zmluvy riadny daňový doklad - faktúru, ktorej údaje budú zhodné s údajmi uvedenými v tejto Zmluve a takýto daňový doklad (faktúru) doručiť Klientovi.
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ má právo doručiť daňový doklad - faktúru aj v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailovej správy.
Añadir comentario
Cancelar
Zadávanie pokynov Poskytovateľovi
Añadir comentario
Cancelar
Klient bude zadávať pokyny na poskytovanie Služieb Poskytovateľovi jedným z nasledujúcich spôsobov:
Añadir comentario
Cancelar
písomne na adresu
.
Añadir comentario
Cancelar
elektronicky na emailovú adresu
.
Añadir comentario
Cancelar
telefonicky na tel. č.
.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Komunikácia s Klientom
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ bude komunikovať s Klientom, predovšetkým zasielať žiadosti a informácie, upozorňovať na nesprávnosť pokynov, prípadne na požiadanie Klienta zasielať správy o vykonávaní služieb a výstupy z vykonaných Služieb, jedným z nasledujúcich spôsobov:
Añadir comentario
Cancelar
písomne na adresu
.
Añadir comentario
Cancelar
elektronicky na emailovú adresu
.
Añadir comentario
Cancelar
telefonicky na tel. č.
.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Trvanie a ukončenie Zmluvy
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva je uzavretá na dobu
.
Añadir comentario
Cancelar
Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo túto Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou s výpovednou dobou
, ktorá začína plynúť
, v ktorom je výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Añadir comentario
Cancelar
Zodpovednosť za škodu
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ má zodpovedať za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
Poskytovateľ plne zodpovedá Klientovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Poskytovateľom Klientovi akýmkoľvek porušením povinnosti Poskytovateľa uvedenej v tejto Zmluve.
Añadir comentario
Cancelar
Dôvernosť
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije:
Añadir comentario
Cancelar
žiadnu takúto informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve.
Añadir comentario
Cancelar
databázu zákazníkov Klienta ani kontakty na nich,
Añadir comentario
Cancelar
cenovú politiku Klienta,
Añadir comentario
Cancelar
marketingovú stratégiu Klienta,
Añadir comentario
Cancelar
informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch Klienta,
Añadir comentario
Cancelar
spôsob fungovania podniku Klienta,
Añadir comentario
Cancelar
strategické rozhodnutie a podnikateľské zámery Klienta.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Añadir comentario
Cancelar
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 11.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy.
Añadir comentario
Cancelar
Klient udelil predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie.
Añadir comentario
Cancelar
právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu.
Añadir comentario
Cancelar
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Añadir comentario
Cancelar
Klient týmto dáva Poskytovateľovi súhlas k tomu, aby ho Poskytovateľ uvádzal ako svojho zákazníka.
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo Klienta.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvná pokuta
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že sa Klient dostane do omeškania so zaplatením Odmeny alebo jej časti podľa čl. 6.1 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Odmeny.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že Poskytovateľ poruší svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v článku 11 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Klientovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jedno porušenie uvedenej povinnosti.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Zaplatenie zmluvnej pokuty
nárok druhej Zmluvnej strany na náhradu škody v plnom rozsahu.
Añadir comentario
Cancelar
Odstúpenie od Zmluvy
Añadir comentario
Cancelar
Klient má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ je v omeškaní s poskytnutím Služieb dlhším než
dní.
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený súdom konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Poskytovateľa a/alebo Poskytovateľ vstúpi do reštrukturalizácie.
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než
dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Añadir comentario
Cancelar
Klient je v omeškaní so zaplatením Odmeny alebo jej časti dlhším než
dní;
Añadir comentario
Cancelar
Klient vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený súdom konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Klienta a/alebo Klient vstúpi do reštrukturalizácie;
Añadir comentario
Cancelar
Klientom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než
dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak;
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Ktorákoľvek zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy i z ktoréhokoľvek zákonného dôvodu.
Añadir comentario
Cancelar
Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade odstúpenia
Zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.
Añadir comentario
Cancelar
Vyššia moc
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany sa zbavia všetkej zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné požadovať, aby nesplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Añadir comentario
Cancelar
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá znemožňuje splnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Añadir comentario
Cancelar
Po dobu trvania vyššej moci sa splnenie záväzku podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Añadir comentario
Cancelar
Rozhodné právo
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
Añadir comentario
Cancelar
Záverečné ustanovenia
Añadir comentario
Cancelar
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané len pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce ustanovenia ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje vlastné náklady, ktoré vznikli v dôsledku uzavretia tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamžiku jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzavretá slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nevýhodných podmienok.
Añadir comentario
Cancelar
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Añadir comentario
Cancelar
V
, dňa
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
V
, dňa
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
JUDr. Jakub Štefanko | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 6.90 € (6.90 € con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.