Crear uno personalizado Reklamační řád

Esta plantilla fue preparada por: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instrucciones

Bližší informace o vyřizování reklamací naleznete na http://www.coi.cz/cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce/reklamace-zbozi-sluzeb/

Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží
IČO:
, se sídlem
(dále jako „prodávající“).
Añadir comentario
Cancelar
Záruka za jakost
Añadir comentario
Cancelar
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
Añadir comentario
Cancelar
má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce;
Añadir comentario
Cancelar
se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
Añadir comentario
Cancelar
je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
Añadir comentario
Cancelar
vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.
Añadir comentario
Cancelar
Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
Añadir comentario
Cancelar
Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.
Añadir comentario
Cancelar
Způsob uplatnění reklamace
Añadir comentario
Cancelar
Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
Añadir comentario
Cancelar
Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně
.
Añadir comentario
Cancelar
Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.
Añadir comentario
Cancelar
Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném záručním listě a/nebo v přislušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.
Añadir comentario
Cancelar
Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
Añadir comentario
Cancelar
Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.
Añadir comentario
Cancelar
Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace
Añadir comentario
Cancelar
Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.
Añadir comentario
Cancelar
Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.
Añadir comentario
Cancelar
Zaruční lhůta pro
činí pro nové zboží
měsíců.
Añadir comentario
Cancelar
Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele), v případě, že
.
Añadir comentario
Cancelar
U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než lhůta uvedená v odst. 3.3 tohoto reklamačního řádu.
Añadir comentario
Cancelar
Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
Añadir comentario
Cancelar
Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.
Añadir comentario
Cancelar
Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do
pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do
dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
Añadir comentario
Cancelar
Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.
Añadir comentario
Cancelar
V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.
Añadir comentario
Cancelar
Výjimky z odpovědnosti za vady
Añadir comentario
Cancelar
Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:
Añadir comentario
Cancelar
je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;
Añadir comentario
Cancelar
je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;
Añadir comentario
Cancelar
vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;
Añadir comentario
Cancelar
jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;
Añadir comentario
Cancelar
mechanické poškození zboží;
Añadir comentario
Cancelar
vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;
Añadir comentario
Cancelar
provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;
Añadir comentario
Cancelar
používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;
Añadir comentario
Cancelar
poškození v důsledku vyšší moci;
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Závěrečná ustanovení
Añadir comentario
Cancelar
Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.
Añadir comentario
Cancelar
Účinnost
Añadir comentario
Cancelar
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne
.
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 199 Kč (199,00 Kč con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.