Crear uno personalizado Obchodné podmienky pre internetové aplikácie na mieru

Esta plantilla fue preparada por: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instrucciones

.

Obchodné podmienky pre internetové aplikácie

Añadir comentario
Cancelar
Vzájomné práva a povinnosti Užívateľa a Prevádzkovateľa vyplývajúce z užívania Aplikácie sa riadia týmito obchodnými podmienkami:
Añadir comentario
Cancelar
Definícia
Añadir comentario
Cancelar
Majú užívatelia možnosť zriadzovať si vo vašej aplikácii užívateľské účty?
V týchto obchodných podmienkach:
Añadir comentario
Cancelar
Prevádzkovateľ“ je
, dátum narodenia
, s miestom podnikania
.
Añadir comentario
Cancelar
Aplikácia“ znamená internetovú aplikáciu s názvom
, medzi ktorej hlavné funkcionality patrí
, a ktorá je dostupná z internetovej adresy
.
Añadir comentario
Cancelar
VOP“ znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluva“ znamená zmluvu uzatvorenú medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom, ktorej predmetom je poskytnutie Licencie k užívaniu Aplikácie Užívateľom za podmienok uvedených v týchto VOP.
Añadir comentario
Cancelar
Licencia“ znamená nevýhradnú licenciu k užívaniu Aplikácie za podmienok uvedených v týchto VOP.
Añadir comentario
Cancelar
Užívateľ“ znamená akákoľvek právnická alebo fyzická osoba odlišná od Prevádzkovateľa, ktorá používa Aplikáciu.
Añadir comentario
Cancelar
Užívateľský účet“ znamená neverejnú časť Aplikácie, ktorá je užívateľovi prístupná po zadaní Prihlasovacích údajov.
Añadir comentario
Cancelar
Prihlasovacie údaje“ znamenajú unikátnu kombináciu prihlasovacieho mena Užívateľa a hesla zvoleného Užívateľom, ktoré Užívateľ uloží do databázy Aplikácie pri vytváraní Užívateľského účtu prostredníctvom Aplikácie a/alebo hesla Užívateľovi automaticky vygenerovaného Aplikáciou.
Añadir comentario
Cancelar
Proces uzatvorenia zmluvy o používaní Aplikácie
Añadir comentario
Cancelar
Bude užívateľ zaškrtávať checkbox, že súhlasí s obchodnými podmienkami?
V případě, že uživatel nebude zatrhávat checkbox, bude souhlas s VOP udělen pouhým kliknutím na příslušné tlačítko
Zobrazenie tlačítka s názvom „
“ v užívateľskom prostredí Aplikácie je návrhom na uzatvorenie Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa.
Añadir comentario
Cancelar
Kliknutie Užívateľa na tlačítko „
“ je bezvýhradným prijatím návrhu na uzatvorenie Zmluvy zo strany Užívateľa a týmto úkonom je uzatvorená Zmluva.
Añadir comentario
Cancelar
Kliknutím na pole (tzv. checkbox), ktoré obsahuje popis v znení „
“ a následným kliknutím na tlačítko v zmysle 2.2 Užívateľ vyjadruje súhlas s týmito VOP.
Añadir comentario
Cancelar
Uzatvorením Zmluvy sa stávajú účinnými nasledujúce ustanovenia týchto VOP.
Añadir comentario
Cancelar
Používanie Aplikácie
Añadir comentario
Cancelar
Akou formou ponúkate používanie Aplikácie?
Prevádzkovateľ udeľuje Užívateľovi Licenciu v rozsahu a za podmienok uvedených v Užívateľskom prostredí Aplikácie, najmä uvedených u daného typu Užívateľského účtu.
Añadir comentario
Cancelar
Užívateľ sa za udelenie Licencie zaväzuje Prevádzkovateľovi zaplatiť odmenu vo výške uvedenej v Užívateľskom prostredí Aplikácie.
Añadir comentario
Cancelar
Prevádzkovateľ má právo poskytnúť plnenie Zmluvy (napr. sprístupniť danú časť alebo funkcionalitu Aplikácie) až v momente, kedy dôjde k zaplateniu odmeny za poskytnutie Licencie a ak nezaplatí Užívateľ za Licenciu odmenu v plnej výške v Prevádzkovateľom stanovenej lehote, inak ihneď, ruší sa Zmluva bez ďalšieho od počiatku.
Añadir comentario
Cancelar
Prevádzkovateľ je po uplynutí doby trvania Licencie oprávnený plne a/alebo čiastočne zneprístupniť Užívateľský účet Užívateľa.
Añadir comentario
Cancelar
Užívateľ
zriadiť viac než jeden Užívateľský účet.
Añadir comentario
Cancelar
Užívateľ
právo udeliť tretej osobe podlicenciu k používaniu Aplikácie.
Añadir comentario
Cancelar
Akékoľvek finančné plnenia realizované prostrednictvom Aplikácie alebo prostredníctvom platebnej brány propojenej s Aplikáciou, sa považuje za zaplatené pripísáním celej príslušnej čiastky na príslušný bankový účet Prevádzkovateľa.
Añadir comentario
Cancelar
Prevádzkovateľ má právo Aplikáciu alebo jej časť
odstaviť, zmeniť a/alebo ju zneprístupniť z príslušnej internetovej adresy, a to
Añadir comentario
Cancelar
Užívateľ má právo na používanie Aplikácie za podmienok podľa Zmluvy v jej aktuálnej verzii dostupnej z príslušnej internetovej adresy.
Añadir comentario
Cancelar
Užívateľ sa zaväzuje pri používaní Aplikácie konať tak, aby jemu a ani Prevádzkovateľovi používaním Aplikácie nevznikla žiadna škoda.
Añadir comentario
Cancelar
Databáza
Añadir comentario
Cancelar
Užívateľ nemá právo prostredníctvom Aplikácie strojovo (najmä pomocou tzv. softwerových robotov) vyťažvať databázu spojenú s Aplikáciou.
Añadir comentario
Cancelar
Užívateľ a Prevádzkovateľ sa týmto dohodli, že akékoľvek údaje vložné Užívateľom do databázy Aplikácie sú časťou databázy zhromaždené Prevádzkovateľom a stávajú sa súčasťou databázy Prevádzkovateľa, bez toho, aby Užívateľovi vzniklo akékoľvek právo k databáze Aplikácie.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany s plným vedomím, zhodne prehlasujú a činia nesporným, že záznamy údajov v Aplikácii a v jej databáze, ako elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a poradovo a sú chránení proti zmenám.
Añadir comentario
Cancelar
Osobné údaje a cookies
Añadir comentario
Cancelar
Budete ukladať osobné údaje užívateľov vrátane cookies?
osobními údaji jsou např. emailová adresa, jméno, bydliště, telefonní číslo apod.
Súhlas Užívateľa s používaním súborou Cookies Prevádzkovateľom uvedený v Prílohe č. 1 týchto VOP tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Súhlas Užívateľa s poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi uvedený v Prílohe č. 2 týchto VOP tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Zodpovednosť za škodu
Añadir comentario
Cancelar
Prevádzkovateľ má zodpovedať za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
Añadir comentario
Cancelar
Prevádzkovateľ plne zodpovedá Užívateľovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Prevádzkovateľom Užívateľovi akýmkoľvek porušením povinnosti Prevádzkovateľa uvedenej v Zmluve alebo VOP.
Añadir comentario
Cancelar
Zmena VOP
Añadir comentario
Cancelar
Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ uzatvára Zmluvu v bežnom obchodnom styku s väčším počtom osôb a Zmluvy sú podľa svojho charakteru zaväzujúce dlhodobo k opätovným plneniam rovnakého druhu s odkazom na tieto VOP. Zmluvné strany činia nesporným, že z povahy záväzkov Prevádzkovateľa podľa týchto VOP vyplývá a už pred uzatvorením Zmluvy vyplývala rozumná potreba neskoršej zmeny týchto VOP.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Prevádzkovateľ môže tieto VOP v primeranom rozsahu zmeniť a zároveň sa dohodli, že zmena VOP bude Užívateľovi, ako druhej zmluvnej strane, oznámená prostreníctvom emailovej správy odoslanej na emailovú adresu zadanú Užívateľom do Aplikácie. Užívateľ má v takom prípade právo zmeny VOP odmietnuť a predmetný záväzok medzi ním a Prevádzkovateľom z tohoto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe jeden (1) kalendárny mesiac, ktorá začne plynúť deň následujúci po odoslaní oznámenia, o ktorej Zmluvné strany týmto zhodne prehlasujú, že je dostatočná k obstaraniu obdobných plnení od iného subjektu.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že dôjde k uzatvoreniu novej Zmluvy k už existujúcemu Užívateľskému účtu (tj. k obnoveniu alebo predlženiu Užívateľského účtu), riadi sa takáto Zmluva VOP v znení ku dňu uzatvorenia takejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Povinné informácie pre spotrebiteľa
Añadir comentario
Cancelar
Tento článok VOP je účinný iba voči Užívateľovi, ktorý je spotrebiteľom. Ustanovenia uvedené v tomto článku VOP sa nevzťahujú na podnikateľov – živnostníkov alebo obchodné spoločnosti.
Añadir comentario
Cancelar
Prevádzkovateľ týmto informuje Užívateľa, že:
Añadir comentario
Cancelar
Adresa pre doručovanie písomností Prevádzkovateľovi je zhodná s vyššie uvedenou adresou sídla Prevádzkovateľa;
Añadir comentario
Cancelar
Telefonický kontakt Prevádzkovateľa je
;
Añadir comentario
Cancelar
Adresa Prevádzkovateľa pre doručovanie elektronickej pošty je
;
Añadir comentario
Cancelar
Odmena Prevádzkovateľa za Licenciu je stanovená vrátane všetkých daní a poplatkov a jej výška a/alebo spôsob jej výpočtu je stanovený v Aplikácii;
Añadir comentario
Cancelar
Užívateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi odmenu za Licenciu, ak nie je Licencia poskytovaná bezodplatne, jedným zo spôsobov, ktorý je pri príslušnej možnosti uvedený v Užívateľskom prostredí Aplikácie;
Añadir comentario
Cancelar
Užívateľovi
náklady na dodanie;
Añadir comentario
Cancelar
K používaniu Aplikácie je potrebný prístup k siieti Internet a internetový prehliadač
;
Añadir comentario
Cancelar
Užívateľ má právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do
dní od prevzatia plnenia. Prevzatím plnenia sa rozumie poskytnutie Licencie.
Añadir comentario
Cancelar
Vo vzťahu k Prevádzkovateľovi nevznikajú Užívateľovi žiadne náklady za použitie komunikačných prostriedkov na dialku.
Añadir comentario
Cancelar
Údaje o uzatvorení Zmluvy vrátane týchto obchodných podmienok sú uložené v databáze Aplikácie a Užívateľ k nim má prístup prostredníctvom
.
Añadir comentario
Cancelar
Užívateľ má možnosť zistiť chyby kontrolou v Užívateľskom účte;
Añadir comentario
Cancelar
Opravovanie chýb vzniknutých pri zadávaní dát možno vykonávať rovnako prostredníctvom Aplikácie a tam kde to Aplikácia neumožňuje, tak prostredníctvom technickej podpory, ktorej kontakt je uvedený v Aplikácii;
Añadir comentario
Cancelar
Prevádzkovateľ dodržuje všetky platné zákony Slovenskej republiky; žiadne ďalšie kódexy nie sú pre Prevádzkovateľa záväzné;
Añadir comentario
Cancelar
Prevádzkovateľ nevyužíva žiadne prostriedky mimosúdneho riešenia sporov;
Añadir comentario
Cancelar
Predmetom Zmluvy nie je dodanie tovaru, na Aplikáciu sa tak nevzťahujú ustanovenia o reklamácii; Zodpovednosť za zjavné alebo skryté vady Aplikácie, ktoré mala Aplikácia v dobe jej sprístupnenia Užívateľovi, možno uplatniť u Prevádzkovateľa za podmienok stanovených Zmluvou a týmito VOP;
Añadir comentario
Cancelar
Užívateľ je povinný dodržovať tieto VOP, ktoré sú taktiež súčasťou Zmluvy a rovnako je povinný dodržovať platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky.
Añadir comentario
Cancelar
Užívateľ sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Slovenská obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.
Añadir comentario
Cancelar
Rozhodné právo
Añadir comentario
Cancelar
Tieto VOP, ako aj Zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Añadir comentario
Cancelar
Akékoľvek spory vzniknuté na základe Zmluvy a/alebo týchto VOP budú rozhodovať vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky.
Añadir comentario
Cancelar
Účinnosť
Añadir comentario
Cancelar
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa
.
Añadir comentario
Cancelar

Súhlas s použitím osobných údajov

Ja,
Añadir comentario
Cancelar
ako užívateľ internetovej aplikácie s názvom
dostupnej v sieti Internet z internetovej adresy
,
Añadir comentario
Cancelar
týmto v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , súhlasím so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním osobných údajov mnou poskytnutých prevádzkovateľovi, ktorým je _____, dátum narodenia _____, miestom podnikania _____ , IČO: , so sídlom (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) a súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli
:
Añadir comentario
Cancelar
prevádzkovateľom;
Añadir comentario
Cancelar
akýmkoľvek zamestnancom prevádzkovateľa;
Añadir comentario
Cancelar
akýmkoľvek zmluvným partnerom prevádzkovateľa;
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Tento súhlas je udelený na dobu
, a to na
.
Añadir comentario
Cancelar
Prevádzkovateľom stanovený účel spracovania osobných údajov, pre ktorý tento súhlas poskytujem, je použitie osobných údajov pre
Añadir comentario
Cancelar
zasielanie obchodných ponúk prevádzkovateľa;
Añadir comentario
Cancelar
marketingové účely;
Añadir comentario
Cancelar
poskytovanie osobných údajov tretím osobám;
Añadir comentario
Cancelar
zaradenie osobných údajov do databázy;
Añadir comentario
Cancelar
sprístupňovanie osobných údajov tretím osobám;
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Prehlasujem, že som si vedomí(á) svojich práv podľa ust. § 28 a následne zákona a prehlasujem, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.
Añadir comentario
Cancelar
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené.
Añadir comentario
Cancelar
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať nasledujúcim spôsobom:
Añadir comentario
Cancelar
automatizovane prostredníctvom počítačov a počítačových programov;
Añadir comentario
Cancelar
v písomnej podobe;
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Tento súhlas je slobodný a vedomí prejav vôle dotknutej osoby, ktorého obsahom je povolenie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.
Añadir comentario
Cancelar
Ako bude prejavovať používateľ súhlas?

doporučujeme pro jistotu kliknutím na tlačítko

Añadir comentario
Cancelar
Súhlas je konkludentne poskytnutý otvorením(použitím) vyššie popísanej internetovej aplikácie.
Añadir comentario
Cancelar

Súhlas so spracovaním súborov cookies

PRÍLOHA Č. 1
Añadir comentario
Cancelar
Čo sú súbory cookies
Añadir comentario
Cancelar
Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré internetová stránka odošle do Vášho prehliadača. Umožňuje internetovej stránke zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad zvolený jazyk a podobne. Nasledujúca návšteva stránok tak pre Vás môže byť jednoduchšia a príjemnejšia. Súbory cookies sú dôležité, nakoľko bez nich by prechádzanie siete Internet bolo omnoho zložitejšie. Súbory cookies umožňujú lepší využitie našej internetovej stránky a prispôsobenie jej obsahu Vaším potrebám. Súbory cookies používa takmer každá internetová stránka na svete. Súbory cookies sú užitočné, pretože zvyšujú užívateľskú prívetivosť opakovane navštívenej internetovej stránky.
Añadir comentario
Cancelar
Druhy súborov cookies
Añadir comentario
Cancelar
Dočasné súbory cookies nám umožňujú prepájať Vaše jednotlivé aktivity po dobu prehliadania týchto internetových stránok. V okamihu otvorenia okna Vašeho prehliadača sa tieto súbory aktivujú a deaktivujú sa po zatvorení okna Vašeho prehliadača. Dočasné cookies sa po zatvorení prehliadača vymažú.
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé súbory cookies nám pomáhajú Váš počítač identifikovať, ak opakovane navštívite našu internetovú stránku. Ďalšou výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňujú prispôsobiť naše internetové stránky Vašim potrebám.
Añadir comentario
Cancelar
Využívanie súborov cookies
Añadir comentario
Cancelar
Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že naše internetové stránky využívajú pre svoju činnosť súbory cookies, teda Vaše súbory cookies, vrátane dočasných a trvalých, spracovávame.
Añadir comentario
Cancelar
Tento súhlas je udelený na dobu
.
Añadir comentario
Cancelar
Internetové prehliadače obvykle obsahujú správu súborov cookies. V rámci nastavení Vášho prehliadača tak pravdepodobne môžete jednotlivé súbory cookies ručne mazať, blokovať či celkom zakázať ich používanie. Pre viac informácií použite nápovedu Vášho internetového prehliadača.
Añadir comentario
Cancelar
Účel použitia súborv cookies
Añadir comentario
Cancelar
Používate pre meranie návštevnosti na Vašej internetovej stránke programy tretích strán (napr. Google Analytics)?
K personalizácií obsahu a reklám, k poskytovaniu funkcií sociálnych médií a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookies. Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.
Añadir comentario
Cancelar
Súbory cookies využívame, okrem účelu uvedeného v predchádzajúcom odstavci, len
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 6.90 € (6.90 € con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.