Crear uno personalizado Zmluvu o stavbe na mieru

Esta plantilla fue preparada por: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instrucciones

.

Zmluva o stavbe domu

TÁTO ZMLUVA O STAVBE DOMU (ĎALEJ V TEXTE LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Añadir comentario
Cancelar
Typ zmluvnej strany:
Añadir comentario
Cancelar
Meno:
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydlisko:
Añadir comentario
Cancelar
Telefón:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Objednávateľ“)
Añadir comentario
Cancelar
a
Añadir comentario
Cancelar
Typ zmluvnej strany:
Añadir comentario
Cancelar
Meno:
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydlisko:
Añadir comentario
Cancelar
Telefón:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)
Añadir comentario
Cancelar
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Añadir comentario
Cancelar
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Añadir comentario
Cancelar
Úvodné prehlásenia a dojednania
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ prehlasuje, že je oprávnený realizovať stavbu na pozemku, parc. č.:
v katastrálnom území
. Objednávateľ má záujem postaviť na pozemku stavbu podľa projektovej dokumentácie, ktorú si sám zabezpečil, a ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (ďalej v texte "Dielo").
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ prehlasuje, že účelom stavby je
.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ prehlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré sú príslušnými právnymi predpismi vyžadované k uskutočňovaniu prác dohodnutých touto Zmluvou.
Añadir comentario
Cancelar
Prílohou a neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o stavbe (ďalej v texte „Zmluva“) je nasledujúca dokumentácia (ďalej v texte „Dokumentácia“):
Añadir comentario
Cancelar
rozpočet ceny diela.
Añadir comentario
Cancelar
projektová dokumentácia spracovaná
.
Añadir comentario
Cancelar
.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, ak sa vyskytne rozpor medzi touto Zmluvou a jej prílohami, má prednosť táto Zmluva.
Añadir comentario
Cancelar
Hlavné ustanovenia
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaňho dohodnutú cenu. Dielom sa rozumie stavba špecifikovaná v dokumentácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Cenou diela sa rozumie celková cena dohodnutá v tejto Zmluve.
Añadir comentario
Cancelar
Súčasťou diela
zabezpečenie dokumentácie skutočnej realizácie stavby
jej povolenia príslušnými správnymi orgánmi.
Añadir comentario
Cancelar
Súčasťou diela
zabezpečenie stavebného povolenia, oznámenia, kolaudačného rozhodnutia a/alebo iných rozhodnutí správnych orgánov, a/alebo iných rozhodnutí orgánov verejnej správy.
Añadir comentario
Cancelar
Súčasťou diela
finálne terénne úpravy.
Añadir comentario
Cancelar
Súčasťou diela
interiérové vybavenie (nábytok alebo iné predmety vnútorného zariadenia) podľa príslušnej dokumentácie.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Cena diela
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ je
Celková cena diela je
+ slovami
(slovom:
eur) bez dane z pridanej hodnoty (ďalej v texte len „DPH“). Celková cena diela vrátane DPH je
+ slovami
(slovom:
eur).
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany dohodli cenu diela na základe rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto Zmluvy. Cena obsahuje všetky nákladové položky (materiál, mzdy, ostatné priame náklady, spotrebované energie, spotrebovanú vodu a plyn, likvidáciu odpadu, odpisy techniky, a pod.).
Añadir comentario
Cancelar
Cena diela je konečná a neprekročiteľná. Môže sa však výšiť o cenu prác naviac v prípade ak zmluvné strany tieto práce naviac písomne dohodnú. Za dostatočnú formu dohodnutia prác naviac sa považuje aj zápis do stavebného denníka podpísaný oboma zmluvnými stranami. Prácou naviac sa rozumejú dodávky a výkony, o ktoré zmluvné strany zvýšili rozsah diela dohodnutý touto Zmluvou. Cenu prác naviac stanovia zmluvné strany na základe rozpočtu, ktorý bude súčasťou tejto Zmluvy.V opačnom prípade bude cena za dohodnuté práce naviac stanovená ako cena obvyklá v mieste a čase uskutočňovania diela.
Añadir comentario
Cancelar
Platobné podmienky
Añadir comentario
Cancelar
Cena má byť platená
Zvolte způsob hrazení ceny za dílo.
Prvú časť ceny za dielo vo výške
+ slovami
bez DPH sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť
dní odo dňa uzatvorenia tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Nasledujúce časti ceny za dielo sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť v zálohových platbách, a to nasledovne:
Añadir comentario
Cancelar
Zostávajúcu časť ceny diela sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi najneskôr do
dní po riadnom dokončení a odovzdaní diela a doručení konečnej faktúry.
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ je oprávnený neuhradiť splátku vo výške
% z celkovej ceny diela a to až do doby, kedy Zhotoviteľ odstráni všetky vady a nedorobky diela.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ je povinný povinný vyúčtovať Objednávateľovi každú zálohu po dokončení tých častí diela, na ktorých financovanie bola záloha podľa rozpočtu poskytnutá. Ku dňu dokončenia celého diela vystaví Zhotoviteľ Objednávateľovi konečnú faktúru, v ktorej súhrne vyúčtuje všetky poskytnuté zálohy. Zhotoviteľ je oprávnený vyúčtovať Objednávateľovi len výkony a dodávky, ktoré Objednávateľovi pri uskutočňovaní diela skutočne poskytol. Vyúčtovanie Zhotoviteľ uskutoční na základe cien dohodnutých v rozpočte. V prípade, ak to nebude možné vyúčtovanie Zhotoviteľ uskutoční podľa cien obvyklých v mieste a čase uskutočňovania diela.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ je oprávnený pripočítať ku všetkým fakturovaným sumám čiastku zodpovedajúcu výške DPH podľa príslušných právnych predpisov účinných v čase fakturácie.
Añadir comentario
Cancelar
Všetky platby je Objednávateľ povinný realizovať na bankový účet Zhotoviteľa (IBAN):
.
Añadir comentario
Cancelar
Čas plnenia, súčinnosť Objednávateľa, odovzdanie a prevzatie diela
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s uskutočňovaním diela najneskôr do
dní odo dňa uhradenia čiastky podľa 4.1.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť dielo do
.
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi na svoje náklady súčinnosť k uskutočňovaniu diela, a to:
Añadir comentario
Cancelar
Zabezpečiť prístup na pozemok, na ktorom sa bude dielo uskutočňovať a to po celú dobu uskutočňovania diela;
Añadir comentario
Cancelar
Zabezpečiť prípojku elektriny a vody na pozemku po celú dobu uskutočňovania diela. Spotrebovanú elektrinu a spotrebovanú vodu sa zaväzuje na podklade predloženého vyúčtovania uhradiť Zhotoviteľ.
Añadir comentario
Cancelar
Zabezpečiť v prípade nejasností v stavebnej dokumentácii bezodkladnú konzultáciu s autormi tejto dokumentácie.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať Objednávateľa k prevzatiu dokončeného diela alebo jeho časti najmenej
dní vopred. Zmluvné strany potvrdia odovzdanie a prevzatie dokončených častí diela zápisom do stavebného denníka, ktorý spoločne vlastnoručne podpíšu. Odovzdanie a prevzatie dokončeného diela ako celku potvrdia zmluvné strany obojstranne podpísaným odovzdávajúcim protokolom. Objednávateľ
oprávnený odmietnuť prevziať dielo alebo jeho časť pre drobné vady, ktoré sami o sobe a ani v spojení s inými vadami nebránia užívaniu diela alebo jeho časti funkčne alebo esteticky, ani jeho užívanie podstatným spôsobom neobmedzujú.
Añadir comentario
Cancelar
Pokiaľ Objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať riadne a včas dokončené dielo alebo jeho časť platí vyvrátiteľná domnienka, že dokončené dielo alebo jeho časť Objednávateľ prevzal ku dňu, kedy tak mal podľa riadnej výzvy Zhotoviteľa učiniť. V prípadných pochybnostiach platí, že Objednávateľ prevzal dokončené dielo alebo jeho časť dňom kedy dielo alebo jeho časť začal fakticky užívať.
Añadir comentario
Cancelar
Miestom odovzdania dokončeného diela alebo jeho časti je pozemok Objednávateľa, na ktorom sa dielo uskutočňovalo. Zhotoviteľ je povinný tento pozemok vypratať najneskôr do
dní odo dňa odovzdania diela, prípadne odo dňa, kedy boli po odovzdaní diela odstránené všetky vytknuté vady a nedorobky.
Añadir comentario
Cancelar
Záruka
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ
Objednávateľovi záruku, že stavebné časti diela budú mať vlastnosti stanovené touto Zmluvou vrátane jej príloh a v prípade ak takých niet, potom vlastnosti obvyklé.
rokov od odovzdania diela.
Añadir comentario
Cancelar
Na technologické časti diela poskytuje Zhotoviteľ záruku v dĺžke trvania, ktorú mu poskytujú dodávatelia týchto technológií, najmenej však po dobu
rokov od odovzdania diela. Technologickou časťou diela sa rozumie najmä zdravotne technická inštalácia (inštalácia pre zásobovanie vodou a plynom a pre odvádzanie odpadových vôd) a elektroinštalácia.
Añadir comentario
Cancelar
Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za vady diela, ktoré vzniknú mechanickým poškodením predmetu diela v čase po odovzdaní a prevzatí diela, zanedbaním pravidelnej údržby diela zo strany Objednávateľa alebo používaním diela v rozpore s jeho účelom alebo pokynmi a návodmi, ktoré Zhotoviteľ Objednávateľovi odovzdal spolu s odovzdaním diela.
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi vady diela písomne a to bez zbytočného odkladu po tom, čo tieto vady mohol pri riadnej a včasnej prehliadke diela a dostatočnej starostlivosti zistiť. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne potvrdiť prijatie oznámenia Objednávateľa o zistených vadách diela.
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi vady diela písomne, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo tieto vady zistil. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu prijatie oznámenia o vadách písomne potvrdiť. S odstraňovaním vád diela je Zhotoviteľ povinný začať do
dní odo dňa ich oznámenia a dokončiť ich odstránenie bezodkladne.
Añadir comentario
Cancelar
Sankcie
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s dokončením diela ako celku, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z celkovej ceny diela vrátaneDPH za každý deň omeškania. Zhotoviteľ nie je povinný zmluvnú pokutu uhradiť v prípade ak hodnoverne preukáže, že včasnému dokončeniu diela dočasne alebo trvale zabránila mimoriadna nepredvídateľná a neprekonateľná prekážka, ktorá vznikla nezávisle na jeho vôli. Touto prekážkou môže byť najmä nepriazeň počasia, ktorá znemožňuje riadne uskutočňovanie diela.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, ak sa dostane Zhotoviteľ do omeškania s odstraňovaním vád a/alebo nedorobkov diela a/alebo s vyprataním pozemku, na ktorom sa dielo uskutočňovalo, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každý deň omeškania.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou akejkoľvek peňažnej čiastky z dohodnutej ceny diela je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi
% z dlžnej čiastky vrátane DPH.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné pokutu podľa tejto Zmluvy sú splatné do 30 dní odo dňa, kedy oprávnená zmluvná strana písomne vyzvala povinnú zmluvnú stranu k ich úhrade. Zmluvné pokuty sa
oproti prípadnej náhrade škody.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s poskytnutím dohodnutej súčinnosti podľa tejto Zmluvy, alebo s platením akejkoľvek peňažnej čiastky podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený pozastaviť uskutočňovanie diela po dobu trvania omeškania Objednávateľa. Termíny zhotovenia diela a/alebo jeho častí sa automaticky predlžujú o dobu omeškania Objednávateľa.
Añadir comentario
Cancelar
Odstúpenie od zmluvy
Añadir comentario
Cancelar
Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, kedy to ustanovuje zákon alebo táto Zmluva. Odstúpenie od Zmluvy musí byť uskutočnené písomne a je účinné okamihom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od tejto Zmluvy zanikajú práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy pre dosiaľ nesplnenú časť záväzku, s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutú v príčinnej súvislosti s porušením Zmluvy, a s výnimkou zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán alebo vzhľadom k povahe ustanovení majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade ak zanikne táto Zmluva inak ako splnením, nie je tým dotknuté vzájomné plnenie, ktoré si zmluvné strany riadne poskytli a prijali pred jej zánikom. Rovnako nie je dotknuté právo na úhradu dohodnutej ceny za takéto plnenie vrátane náhrady účelne vynaložených nákladov Zhotoviteľa a to za podmienok uvedených ďalších bodoch tohto článku.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany si poskytnú vzájomnú súčinnosť k tomu, aby najneskôr do 14 dní odo dňa zániku tejto Zmluvy uskutočnili inventarizáciu všetkých vzájomných plnení poskytnutých k okamihu zániku tejto Zmluvy. Inventarizácia bude zahŕňať miestne šetrenie rozpracovanosti diela priamo v mieste plnenia. Každá zmluvná strana je oprávnená pribrať k miestnemu šetreniu súdneho znalca podľa vlastného výberu a vyhotoviť na mieste samom fotografie a/alebo videozáznam. V prípade ak sa niektorá zmluvná strana dostane do omeškania s poskytnutím súčinnosti k uskutočneniu inventarizácie podľa tejto Zmluvy, uhradí oprávnenej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške
za každý deň omeškania.
Añadir comentario
Cancelar
Záverom inventarizácie bude vyčíslenie:
Añadir comentario
Cancelar
ceny časti diela uskutočnenej Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy do okamihu zániku tejto Zmluvy, od ktorej budú odpočítané zálohy a dielčie platby uhradené zo strany Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa;
Añadir comentario
Cancelar
ceny vecí, ktoré Zhotoviteľ k uskutočneniu diela účelne zabezpečil a odovzdal Objednávateľovi najneskôr ku dňu uskutočnenia inventarizácie.
Añadir comentario
Cancelar
Pri vyčíslení budú zmluvné strany vychádzať z jednotkových cien dohodnutých rozpočtom. V prípade, ak neboli ceny v Zmluve dohodnuté platí, že Zhotoviteľ v zmysle bodu 8.4 uskutočnil časť diela a obstaral veci za cenu odsúhlasenú Objednávateľom v zápise o odovzdaní časti diela. V opačnom prípade za cenu obvyklú v mieste a čase uskutočňovania diela.
Añadir comentario
Cancelar
Ostatné ustanovenia
Añadir comentario
Cancelar
Vlastníkom predmetu diela po celú dobu uskutočňovania diela je Objednávateľ.
Añadir comentario
Cancelar
Vlastníkom materiálu a výrobkov určených k uskutočňovaniu diela sa Objednávateľ stáva okamihom
.
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ je oprávnený vstupovať na stavenisko
.
Añadir comentario
Cancelar
Záverečné ustanovenia
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany týmto prehlasujú, že osobne alebo ich oprávnení zástupcovia sú plne spôsobilí na právne úkony, a že sú oprávnení preberať na seba záväzky spôsobom stanoveným v tejto zmluve. Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto prehlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany ďalej týmto prehlasujú, že obsah tejto zmluvy je im zrozumiteľný a zodpovedá ich skutočnej, určitej a slobodnej vôli, čo potvrdzujú pripojením svojich vlastnoručných podpisov alebo vlastnoručných podpisov osôb oprávnených konať v ich mene alebo v ich zastúpení. Zmluvné strany zároveň týmto prehlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. V takomto prípade dohodnú zmluvné strany náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán.
Añadir comentario
Cancelar
Táto zmluva je vyhotovená v
rovnopisoch, z ktorých, pričom každý rovnopis má platnosť originálu s určením jedného vyhotovenia pre jednu zmluvnú stranu.
Añadir comentario
Cancelar
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
Añadir comentario
Cancelar
Pri riešení otázok touto zmluvou neupravených, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami záväzných predpisov platných na území Slovenskej republiky.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany prehlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
Añadir comentario
Cancelar
NA ZNAK ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE VLASTNORUČNÉ PODPISY
Añadir comentario
Cancelar
V
, dňa
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
V
, dňa
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 6.90 € (6.90 € con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.