Crear uno personalizado Zmluvu o propagácii a reklame

Esta plantilla fue preparada por: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instrucciones

  • Použite ak si prajete zviditeľnenie svojej firmy, svojho tovaru či služieb. Hodí sa aj pre reklamu na internete alebo na spoločenských akciách.
  • Ide o nepomenovanú zmluvu, čo znamená, že obsah zmluvy si musíte určiť čo najpresnajšie sami.
  • Použite pokiaľ chcete uzavrieť sponzorskú zmluvu.
  • Ak si prajete všeobecnejšiu zmluvu, môžete použiť zmluvu o spolupráci.

Zmluva o propagácii a reklame

TÁTO ZMLUVA O PROPAGÁCII A REKLAME (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Añadir comentario
Cancelar
Typ zmluvnej strany:
Añadir comentario
Cancelar
Meno:
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydlisko:
Añadir comentario
Cancelar
Telefón:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Poskytovateľ“)
Añadir comentario
Cancelar
a
Añadir comentario
Cancelar
Typ zmluvnej strany:
Añadir comentario
Cancelar
Meno:
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydlisko:
Añadir comentario
Cancelar
Telefón:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Objednávateľ“)
Añadir comentario
Cancelar
(Poskytovateľ a Objednávateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Añadir comentario
Cancelar
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Añadir comentario
Cancelar
Bude prebiehať nejaká spoločenská akcia, na ktorej by malo dochádzať k propagácii?
Añadir comentario
Cancelar
Vymedzenie pojmov
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ vyhlasuje, že:
Añadir comentario
Cancelar
vykonáva nasledujúcu činnosť:
;
Añadir comentario
Cancelar
uviedol na trh
(ďalej tiež ako „Produkt“);
Añadir comentario
Cancelar
má zapísanú ochrannú známku v znení
pre nasledujúce tovary a služby
;
Añadir comentario
Cancelar
disponuje autorskými a osobnostnými právami k
;
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej len „Predmet propagácie“).
Añadir comentario
Cancelar
Akciou“ sa rozumie spoločenská akcia „
“. Akcia začíná dňa
(ďalej tiež „Termín akcie“) v mieste
(ďalej tiež „Miesto konania akcie“). Doba trvania Akcie je
.
Añadir comentario
Cancelar
Ďalšie podrobnosti Akcie:
.
Añadir comentario
Cancelar
Propagačnými materiálmi“ sa rozumejú najmä všetky tlačené aj elektronické reklamné plagáty, letáky, vstupenky, bannery.
Añadir comentario
Cancelar
Predmet zmluvy
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ sa zaväzuje Objednávateľovi poskytnúť reklamné služby za účelom zviditeľnenia Predmetu propagácie v rozsahu a počas doby dohodnutej v tejto Zmluve (ďalej len „Propagácia“).
Añadir comentario
Cancelar
Objednávateľ sa zaväzuje za Propagáciu zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú odmenu.
Añadir comentario
Cancelar
Práva a povinnosti Zmluvných strán
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Propagáciu nasledujúcim spôsobom:
Añadir comentario
Cancelar
do
dní od podpisu tejto Zmluvy umiestni na svojích internetových stránkach
reklamné logo
s popisom. Logo aj príslušný popis je súčasťou prílohy tejto Zmluvy, resp. budú tieto údaje na požiadanie do
pracovných dní zaslané e-mailom Poskytovateľovi vo formáte vhodnom pre prezentáciu na internete. Logo bude na internetových stránkách zverejnené vo veľkosti minimálne
pixelov. Logo s popisom sa bude prichádzajúcim návštevníkom internetových stránok zobrazovať takto:
. V prípade potreby sa Poskytovateľ zaväzuje Objednávateľovi zverejniť iné logo a iný popis, a to vždy bez zbytočného odkladu po prijatí požiadavky Objednávateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť túto svoju povinnosť po celú dobu trvania tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
umiestni propagačné materiály na propagačných plochách Poskytovateľa, ktorými sa má na mysli:
. Objednávateľ sa zaväzuje dodať kompletný propagačný materiál potrebný k propagácii v zmysle tohoto odstavca pri podpise tejto Zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť túto svoju povinnosť počas celej doby trvania tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
aspoň
deň/i pred konaním Akcie umiestni v Mieste konania akcie panel s logom Objednávateľa podľa technickej špecifikácie v zmysle prílohy tejto Zmluvy (ďalej tiež „Panel“). Panel bude umiestnený nasledujúcim spôsobom:
. Panel bude týmto spôsobom umiestnený počas celej doby trvania tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
zabezpečí prezentáciu loga Objednávateľa s popisom na plagátoch, letákoch, vstupenkách, direct mailoch, e-pozvánkach a pod. v rámci organizácie Akcie. Logo aj príslušný popis je súčasťou prílohy tejto Zmluvy, resp. tieto údaje budú na požiadanie do
pracovných dní zaslané e-mailom Poskytovateľovi vo formáte vhodnom pre prezantáciu na tlačených materiáloch.
Añadir comentario
Cancelar
zabezpečí na svoje náklady
propagačných (tlačených) materiálov návštevníkom Akcie. Zabezpečí, že tieto materiály budú odovzdané každému prichádzajúcemu návštevníkovi na mieste samom Poskytovateľom alebo ním poverenými osobami. Tieto propagačné (tlačené) materiály budú zodpovedať technickej špecifikácii podľa prílohy tejto Zmluvy a budú vyhotovené minimálne v náklade
kusov.
Añadir comentario
Cancelar
zabezpečí poďakovanie Objednávateľovi pri vyhlasovaní výsledkov súťaže
a umožní účasť zástupcovi Objednávateľa pri vyhlasovaní výsledkov súťaže s osobným odovzdaním ceny víťazovi a pod..
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Propagáciu ďalej týmito spôsobmi:
Añadir comentario
Cancelar
;
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Odmena
Añadir comentario
Cancelar
Spôsob určenia odmeny
Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnutie Propagácie podľa tejto Zmluvy zaplatiť Poskytovateľovi odmenu vo výške
+ slovami
(ďalej len „Odmena“).
Añadir comentario
Cancelar
K Odmene bude pripočítaná DPH v zákonnej výške.
Añadir comentario
Cancelar
Odmena v sebe zahrňuje aj všetky náklady Poskytovateľa spojené s poskytnutím Propagácie.
Añadir comentario
Cancelar
Platobné podmienky
Añadir comentario
Cancelar
Odmena má byť zaplatená
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi Odmenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese Poskytovateľa, a to v lehote splatnosti.
Añadir comentario
Cancelar
Odmena je splatná v lehote do
.
Añadir comentario
Cancelar
O zaplatení Odmeny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Odmeny.
Añadir comentario
Cancelar
Pre prípad omeškania s akýmkoľvek peňažným plnením podľa tejto Zmluvy Zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.
Añadir comentario
Cancelar
Trvanie zmluvy
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu
, a to do
.
Añadir comentario
Cancelar
Strany
oprávnené vypovedať Zmluvu písomnou výpoveďou s výpovednou dobou
z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba začína plynúť prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Añadir comentario
Cancelar
Po ukončení Zmluvy je Poskytovateľ povinný odstrániť Propagačné materiály z propagačných plôch na svoj náklad.
Añadir comentario
Cancelar
Rozhodné právo
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Añadir comentario
Cancelar
Záverečné ustanovenia
Añadir comentario
Cancelar
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak. Význam slova vyjadrujúci určitý rod zahrňuje tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce dojednania ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva môže byť menená iba písomnými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými stranami.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje náklady, ktoré jej vznikli v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpísania všetkými Zmluvnými stranami.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a vyhlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Añadir comentario
Cancelar
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Añadir comentario
Cancelar
V
, dňa
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
V
, dňa
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 6.90 € (6.90 € con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.