Crear uno personalizado Rámcovú kúpnu zmluvu na mieru

Esta plantilla fue preparada por: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instrucciones

  • Zmluva vhodná najmä pre podnikateľov, ak chcete opakovane dodávať alebo odoberať tovar.
  • V prípade ak chcete jednorázovo predať vec, môžete použiť Kúpnu zmluvu.
  • Pre plnenie zmluvy sa Vám môže hodiť aj Preberací protokol.

Rámcová kúpna zmluva

TÁTO RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Añadir comentario
Cancelar
Typ zmluvnej strany:
Añadir comentario
Cancelar
Meno:
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydlisko:
Añadir comentario
Cancelar
Telefón:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Predávajúci“)
Añadir comentario
Cancelar
a
Añadir comentario
Cancelar
Typ zmluvnej strany:
Añadir comentario
Cancelar
Meno:
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydlisko:
Añadir comentario
Cancelar
Telefón:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Kupujúci“)
Añadir comentario
Cancelar
(Predávajúci a Kupujúci ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Añadir comentario
Cancelar
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Añadir comentario
Cancelar
Predmet zmluvy
Añadir comentario
Cancelar
V tejto Zmluve „Tovar“ znamená
.
Añadir comentario
Cancelar
Predmetom tejto Zmluvy je rámcová úprava právnych vzťahov Zmluvných strán vznikajúcich pri predaji Tovaru Predávajúceho.
Añadir comentario
Cancelar
Predávajúci sa zaväzuje odovzdať Kupujúcemu Tovar za podmienok uvedených v tejto Zmluve a umožniť Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje tento Tovar prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu kúpnu cenu.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva má povahu rámcovej zmluvy, ktorá upravuje podmienky dojednávania dielčích kúpnych zmlúv uzatváraných na základe objednávok Kupujúceho, ktoré budu medzi Zmluvnými stranami v budúcnosti uzatvárané na jednotlivé dodávky Tovarov, ako aj ďalšie podmienky ako napr. dodanie Tovaru, platobné podmienky, a iné. Ak nebude v jednotlivých dielčích kúpnych zmluvách dohodnuté inak, budú sa tieto dielčie kúpne zmluvy a vzťahy z nich vyplývajúce riadiť touto Rámcovou kúpnou zmluvou.
Añadir comentario
Cancelar
V tejto Zmluve „Obaly“ znamenajú
a ďalšie predmety slúžiace k zabezpečeniu Tovaru pri skladovaní a preprave.
Añadir comentario
Cancelar
Nevratné Obaly Predávajúci fakturuje Kupujúcemu spoločne s dodávakami Tovaru.
Añadir comentario
Cancelar
Objednávka
Añadir comentario
Cancelar
Kupujúci objednáva Tovar
objednávkou. Za písomnú formu sa
e-mail.
Añadir comentario
Cancelar
Osobou oprávnenou urobiť za Kupujúceho objednávku je
Añadir comentario
Cancelar
Kupujúci môže písomne dodatočne oznámiť Predávajúcemu zoznam osôb, ktoré sú oprávnené za neho urobiť objednávku.
Añadir comentario
Cancelar
Objednávka Kupujúceho musí obsahovat aspoň:
Añadir comentario
Cancelar
informáciu, že ide o objednávku.
Añadir comentario
Cancelar
označenie Kupujúceho.
Añadir comentario
Cancelar
špecifikáciu Tovaru.
Añadir comentario
Cancelar
požadované množstvo Tovaru.
Añadir comentario
Cancelar
jednotkovú cenu Tovaru.
Añadir comentario
Cancelar
spôsob a miesto dodania Tovaru.
Añadir comentario
Cancelar
termín dodania Tovaru.
Añadir comentario
Cancelar
meno a priezvisko zamestnanca Kupujúceho povereného k preberaniu Tovaru a/alebo EČV vozidla Kupujúceho určeného pre preberanie Tovaru zo skladu Predávajúceho.
Añadir comentario
Cancelar
meno, priezvisko a funkciu povereného zamestnanca Kupujúceho alebo inej osoby na strane Kupujúceho, ktorá objednávku vyhotovila.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Objednávka“).
Añadir comentario
Cancelar
Kupujúci doručí Objednávku Predávajúcemu jedným z nasledovných spôsobov:
Añadir comentario
Cancelar
písomne na adrese:
.
Añadir comentario
Cancelar
elektronicky na emailovú adresu:
.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Doručenie Objednávky“).
Añadir comentario
Cancelar
Predávajúci potvrdí doručenie Objednávky e-mailovou správou, že Objednávka bola prijatá a odovzdaná ku spracovaniu, ktorá slúži ako dôkaz o doručení Objednávky.
Añadir comentario
Cancelar
Proces vzniku dielčej kúpnej zmluvy
Añadir comentario
Cancelar
Vznik dielčej kúpnej zmluvy
Añadir comentario
Cancelar
Dielčia kúpna zmluva vzniká potvrdením Objednávky
Predávajúceho.
Añadir comentario
Cancelar
Ak Predávajúci potvrdí Objednávku iba čo do časti objednaného množstva alebo len niektorých položiek Tovaru, má sa za to, že
.
Añadir comentario
Cancelar
Potvrdenie Objednávky Predávajúcim s uvedením inej ceny Tovaru
považované za protinávrh a nemá teda za následok vznik dielčej kúpnej zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Potvrdenie Objednávky s inou nepodstatnou zmenou
považované za protinávrh a za splnenia prípadných ďalších podmienok nebráni vzniku dielčej kúpnej zmluvy už týmto Potvrdením Objednávky.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade sporu o cene sú rozhodujúce údaje podľa
zasielaného Kupujúcemu a platného v deň
Tovaru.
Añadir comentario
Cancelar
Doručenie písomností zaslaných e-mailom v zmysle tohto článku druhá Zmluvná strana potvrdí e-mailovou správou. Ak nebude toto potvrdenie zaslané do
dní od odoslania e-mailovej správy, má sa za to, že správa
doručená.
Añadir comentario
Cancelar
Dodacie podmienky
Añadir comentario
Cancelar
Chcete stanoviť podmienky dodania Tovaru pomocou pravidiel Incoterms ?
Ak nebude v Objednávke uvedený spôsob dodania Tovaru, Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu za podmienok Incoterms
.
Añadir comentario
Cancelar
Predávajúci je oprávnený dodať Kupujúcemu Tovar uvedený v Objednávke s toleranciou podľa nasledovných pravidiel:
Añadir comentario
Cancelar
množstvo skutočne dodaného Tovaru od množstva Tovaru dohodnutého kúpnou zmluvou sa môže líšiť maximálne o
.
Añadir comentario
Cancelar
množstvo skutočne dodaného Tovaru od množstva Tovaru dohodnutého kúpnou zmluvou, pokiaľ sa Tovar líši vo farebnom prevedení, sa môže líšiť maximálne o
.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevziať Tovar nad uvedenou toleranciou.
Añadir comentario
Cancelar
Pri dodávke Tovaru do miesta Kupujúceho je Tovar dodávaný do
dní odo dňa uzavretia dielčej kúpnej zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Všetky dodávky sa uskutočnia s výhradami a obmedzeniami, ktoré vyplývajú z udalostí mimo kontrolu Predávajúceho, najmä vzniknutými v cestnej doprave.
Añadir comentario
Cancelar
Dokladom o dodaní a prebratí Tovaru je Dodací list potvrdený zástupcom Predávajúceho a Kupujúceho. Dodací list obsahuje najmä tieto údaje:
Añadir comentario
Cancelar
obchodný názov spoločnosti, IČO a sídlo, resp. meno, priezvisko, IČO a miesto podnikania Predávajúceho a Kupujúceho.
Añadir comentario
Cancelar
dátum dodania.
Añadir comentario
Cancelar
množstvo a druh vratných obalov dodaných s Tovarom.
Añadir comentario
Cancelar
množstvo a druh vratných obalov vrátených Kupujúcim.
Añadir comentario
Cancelar
meno, priezvisko, pozíciu a podpis povereného zamestnanca Kupujúceho, prípadne pečiatku Kupujúceho.
Añadir comentario
Cancelar
Zástupcom Predávajúceho pri prebratí Tovaru je
.
Añadir comentario
Cancelar
Zástupcom Kupujúceho oprávneným k prebratiu v mieste prevádzkárne Kupujúceho je
.
Añadir comentario
Cancelar
Zástupcom Kupujúceho pre prebratie v sklade Predávajúceho je
.
Añadir comentario
Cancelar
Predávajúci môže odmietnuť Tovar vydať, pokiaľ totožnosť zástupcu Kupujúceho vhodným spôsobom neoverí.
Añadir comentario
Cancelar
Kupujúci je pri prebratí povinný skontrolovať množstvo Tovaru. Pokiaľ zistí nedostatky v množstve Tovaru, je povinný ich vytknúť okamžite pri prebratí, pred podpisom dodacieho listu.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade rozporu medzi údajmi o netto hmotnosti na obaloch Tovaru a hmotnosti Tovaru uvedenej na dodacom liste je rozhodujúci/a
. V takom prípade sú zástupcovia Predávajúceho a Kupujúceho povinní skutočnú hmotnosť na dodacom liste vyznačiť, predtlačený údaj na dodacom liste preškrtnúť a túto zmenu potvrdiť svojimi podpismi.
Añadir comentario
Cancelar
Pokiaľ nie je v dodacom liste uvedený údaj o vrátených vratných obaloch, má sa za to, že žiadne obaly vrátené neboli.
Añadir comentario
Cancelar
Údaje o netto hmotnosti dodaného Tovaru, počte dodaných vratných obalov a o počte vrátených vratných obalov potvrdené zástupcami Kupujúceho a Predávajúceho v dodacom liste, sú nesporným podkladom pre vyúčtovanie a fakturáciu kúpnej ceny.
Añadir comentario
Cancelar
Platobné podmienky
Añadir comentario
Cancelar
Všetky ceny sa vždy rozumejú v
, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
Añadir comentario
Cancelar
Predávajúci Kúpnu cenu vyúčtuje faktúrou každú jednotlivú dodávku, a to vždy podľa údajov uvedených na dodacom liste, ktorý potvrdila strana Kupujúceho.
Añadir comentario
Cancelar
Dátumom zdaniteľného plnenia sa rozumie deň dodania Tovaru.
Añadir comentario
Cancelar
Faktúra za Tovar musí obsahovať náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
Añadir comentario
Cancelar
K cenám Tovaru a služieb sa účtuje DPH podľa právnych predpisov platných a účinných v deň uskutočneného zdaniteľného plnenia.
Añadir comentario
Cancelar
Vratné obaly sú fakturované spoločne s Tovarom.
Añadir comentario
Cancelar
Kupujúci môže počas kalendárneho roku vrátiť rovnaké množstvo a druh vratných obalov, ktoré mu boli dodané. Vrátené obaly sa zaúčtujú formou dobropisu. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci automaticky uskutoční zápočet dobropisovanej čiastky za vrátené obaly s príslušnou časťou pohľadávky za dodanie Tovaru v najbližšej faktúre.
Añadir comentario
Cancelar
Splatnosť faktúry je
dní a počíta sa vždy od
a to aj v prípade nutnosti vystavenia opravnej alebo novej faktúry.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvná pokuta
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že Predávajúci poruší povinnosť dodať Tovar podľa dohodnutej tolerancie podľa čl. 4.2 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške
z dohodnutej kúpnej ceny. Kupujúci v tomto prípade
právo od predmetnej Dielčej kúpnej zmluvy odstúpiť.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že sa Predávajúci dostane do omeškania so splnením povinnosti dodať Tovar, zaväzuje sa Kupujúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
z kúpnej ceny za každý deň omeškania až do splnenia povinnosti riadne dodať Tovar.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že sa Kupujúci dostane do omeškania so splnením povinnosti zaplatiť kúpnu cenu, zaväzuje sa Predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
z kupnej ceny za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia dlžnej čiastky.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.
Añadir comentario
Cancelar
Záruky, reklamácia a vrátenie Tovaru
Añadir comentario
Cancelar
Predávajúci vyhlasuje, že dodávaný Tovar je bez právnych vád.
Añadir comentario
Cancelar
Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný Tovar je v súlade s dielčou kúpnou zmluvou, má požadovanú akosť a vlastnosti (vyhotovenie) v zmysle dielčej kúpnej zmluvy, prípadne akosť a vlastnosti (vyhotovenie), ktoré sa hodia na dohodnutý účel alebo ak tento účel nie je dohodnutý, na účel, na ktorý sa taký tovar spravidla používa, zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a je dodaný v množstve podľa dielčej kúpnej zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Predávajúci poskytuje na Tovar záruku na akosť v trvaní
, v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že výrobca príslušného Tovaru poskytne na Tovar dlhšiu záručnú dobu, poskytne ju aj Predávajúci Kupujúcemu. Túto predĺženú záručnú dobu deklaruje Predávajúci Kupujúcemu písomne na základe požiadavky Kupujúceho.
Añadir comentario
Cancelar
Za zjavné vady sa považujú najmä:
Añadir comentario
Cancelar
vady obalu brániace ďalšiemu zamýšľanému použitiu Tovaru.
Añadir comentario
Cancelar
zjavné senzorické vady.
Añadir comentario
Cancelar
nezodpovedajúca teplota Tovaru pri dodaní(najmä v prípade dodania Tovaru, ktorý sa rýchlo kazí).
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
S ohľadom na povahu dodávaného Tovaru Zmluvné strany dojednávajú, že Kupujúci je oprávnený reklamovať kvalitatívne vady Tovaru výhradne v nasledujúcich lehotách:
Añadir comentario
Cancelar
zjavné vady Tovaru musia byť vytknuté
.
Añadir comentario
Cancelar
Všetky vrátenia Tovaru musia byť Predávajúcemu vopred nahlásené e-mailom alebo telefonicky a to bez zbytočného odkladu po zistení vád.
Añadir comentario
Cancelar
Vrátený Tovar musí spĺňať nasledujúce náležitosti a musí byť vrátený s nasledujúcimi dokladmi:
.
Añadir comentario
Cancelar
Kupujúci berie na vedomie, že žiadny zamestnanec alebo zástupca Predávajúceho nie je oprávnený prevziať vrátený Tovar, ktorý nespĺňa náležitosti vrátenia Tovaru.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že vady dodaného Tovaru budú reklamované iným spôsobom, ako spôsobom stanoveným v čl. 7 tejto Zmluvy, má sa za to, že Tovar bol dodaný bez vád.
Añadir comentario
Cancelar
Trvanie zmluvy
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva je uzatvorená na dobu
, a to do
.
Añadir comentario
Cancelar
Chcete automatické predlženie tejto zmluvy?
Añadir comentario
Cancelar
Automatické predlženie zmluvy
Añadir comentario
Cancelar
Doba trvania tejto zmluvy sa automaticky predlžuje o ďalších
, pokiaľ aspoň jedna zo strán
na poštovú prepravu a/alebo doručí
, ktoré je uvedené v článku 8 tejto Zmluvy, písomné oznámenie, že trvá na jej predĺžení.
Añadir comentario
Cancelar
Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany sa dohodli, že úrok z omeškania s úhradou peňažnej pohľadávky vzniknutej podľa tejto Zmluvy predstavuje
% z dlžnej sumy
.
Añadir comentario
Cancelar
Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať technické pokyny Predávajúceho vo vzťahu k Tovaru a jeho použitiu, a umožniť tak Predávajúcemu kontrolu spoľahlivosti Tovaru.
Añadir comentario
Cancelar
Kupujúci sa zaväzuje viesť evidenciu reklamácií Tovaru, ktoré uplatnia jeho odberatelia, t.j. tretie osoby, ktoré zakúpili Tovar odoberaný Kupujúcim na základe tejto Zmluvy a ním ďalej distribuovaný. Kupujúci sa zaväzuje informovať Predávajúceho o prijatých reklamáciách a podniknúť všetky kroky, ktoré budú potrebné v súvislosti s účinným upozorňovaním svojich zákazníkov na prípadné riziká týkajúcich sa Tovaru a jeho spoľahlivosti, okrem iného ich vyzvať, aby sa s rizikovým Tovarom dostavili za účelom jeho opravy k Predávajúcemu, alebo v súvislosti s realizáciou opatrenia na stiahnutie Tovaru, ak vznikne taká potreba.
Añadir comentario
Cancelar
Kupujúci sa zaväzuje informovať Predávajúceho o poznatkoch, sťažnostiach alebo sporoch súvisiacich s Tovarom.
Añadir comentario
Cancelar
Kupujúci sa zaväzuje, že nebude na Tovar predávať žiadne úpravy s výnimkou takých úprav, ku ktorým dá Predávajúci predchádzajúci súhlas.
Añadir comentario
Cancelar
Kupujúci sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré tvorí obchodné či iné tajomstvo Predávajúceho a o ktorých sa zamestnanci Kupujúceho dozvedia pri výkone služby. Táto povinnosť trvá aj po skončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Rozhodné právo
Añadir comentario
Cancelar
Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Záverečné ustanovenia
Añadir comentario
Cancelar
Táto zmluva vylučuje akékoľvek použitie všeobecných obchodných podmienok Zmluvných strán.
Añadir comentario
Cancelar
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
Añadir comentario
Cancelar
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Añadir comentario
Cancelar
V
, dňa
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
V
, dňa
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 6.90 € (6.90 € con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.