Crear uno personalizado Komisionářskou smlouvu

Esta plantilla fue preparada por: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrucciones

Komisionářská smlouva

TATO KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Añadir comentario
Cancelar
Komitentem je
Añadir comentario
Cancelar
Jméno:
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště:
Añadir comentario
Cancelar
Telefon:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako „Komitent“)
Añadir comentario
Cancelar
a
Añadir comentario
Cancelar
Komisionářem je
Añadir comentario
Cancelar
Jméno:
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště:
Añadir comentario
Cancelar
Telefon:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako „Komisionář“)
Añadir comentario
Cancelar
( Komitent a Komisionář dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Añadir comentario
Cancelar
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Añadir comentario
Cancelar
Jak určí Komitent cenu zboží?
Añadir comentario
Cancelar
Uvádět ceny
Añadir comentario
Cancelar
Vymezení některých pojmů
Añadir comentario
Cancelar
Minimální prodejní cenou“ se rozumí nejnižší peněžitá částka bez DPH, za kterou může být konkrétní Zboží nabízeno a prodáno třetím osobám.
Añadir comentario
Cancelar
Prodejní cenou“ se rozumí peněžitá částka bez DPH, za kterou je konkrétní Zboží Komisionářem nabízeno či prodáno třetí osobě.
Añadir comentario
Cancelar
Zbožím“ se rozumí věc, případně souhrn věcí definovaných dále v čl. 3 této Smlouvy, které jsou určeny do komisního prodeje podle této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
Předmět smlouvy
Añadir comentario
Cancelar
Komisionář se touto Smlouvou zavazuje, že bude vlastním jménem pro Komitenta na jeho účet obstarávat prodej Zboží a bude mu poskytovat s tím související služby. Komisionář se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou vyplatit Komitentovi cenu získanou za každé prodané a do komise svěřené Zboží podle dále dohodnutých pravidel.
Añadir comentario
Cancelar
Komitent se zavazuje Komisionáři za jeho činnost popsanou v této Smlouvě zaplatit dále sjednanou odměnu.
Añadir comentario
Cancelar
Komisionář je oprávněn samostatně stanovit Prodejní cenu a nabízet Zboží podle pravidel stanovených v této Smlouvě.
Añadir comentario
Cancelar
Komisionář je povinen stanovit Prodejní cenu tak, aby tato cena nebyla nižší než činí Minimální prodejní cena.
Añadir comentario
Cancelar
V případě, že Komisionář Zboží prodá třetí osobě za kupní cenu nižší, než činí Minimální prodejní cena, je Komisionář povinen uhradit Komitentovi rozdíl v ceně a tedy uhradit mu cenu za Zboží ve výši Minimální prodejní ceny. To neplatí, prokáže-li Komisionář, že prodej za určenou cenu nemohl být proveden a že prodejem věci odvrátil škodu Komitentovi hrozící.
Añadir comentario
Cancelar
Zboží
Añadir comentario
Cancelar
Zboží je identifikováno
Zbožím se ve smyslu této Smlouvy rozumí seznam následujících věcí:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Podpisem této Smlouvy Komisionář stvrzuje převzetí shora uvedeného zboží. Strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že Zboží
.
Añadir comentario
Cancelar
Jaká bude odměna pro Komisionáře?
Añadir comentario
Cancelar
Odměna
Añadir comentario
Cancelar
Odměna Komisionáře z této Smlouvy ve smyslu § 2468 občanského zákoníku (dále též „Odměna“) činí rozdíl mezi Prodejní cenou a mezi Minimální prodejní cenou konkrétního prodaného Zboží třetí osobě na základě činnosti Komisionáře podle této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
V Odměně
zahrnuty též veškeré náklady spojené s prodejem Komitentova zboží a Komitent tudíž žádné náklady Komisionáře vynaložené při plnění této Smlouvy nehradí.
Añadir comentario
Cancelar
Vyúčtování
Añadir comentario
Cancelar
Komisionář se zavazuje průběžně zpracovávat přehled prodaného Zboží, jehož součástí bude alespoň označení konkrétního Zboží, datum prodeje a cena, za kterou bylo Zboží prodáno. Komisionář se zavazuje podle tohoto přehledu vyhotovit a předat Komitentovi písemné vyúčtování nejpozději do
kalendářních dnů po uplynutí posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém bylo Zboží prodáno třetí osobě.
Añadir comentario
Cancelar
Komisionář se zavazuje Komitentovi vyplatit kupní cenu sníženou o Odměnu Komisionáře ve smyslu čl. 4 této Smlouvy, a to do
kalendářních dnů po uplynutí posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém bylo Zboží prodáno třetí osobě.
Añadir comentario
Cancelar
Současně s předáním písemného vyúčtování podle předchozích odstavců Komisionář vydá Komitentovi vše, co při obstarávání jeho záležitostí získal.
Añadir comentario
Cancelar
Komisionář se zavazuje vyhotovit celkový přehled prodaného zboží za každý kalendářní rok, ve kterém trvá tato Smlouva, jehož součástí bude alespoň označení konkrétního Zboží, datum prodeje a cena, za kterou bylo Zboží prodáno. Komisionář se zavazuje Komitentovi předat tento přehled vždy do 31. ledna následujícího roku a v případě, že by došlo k zániku této Smlouvy v průběhu kalendářního roku, do jednoho měsíce od zániku této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
Další práva a povinnosti stran
Añadir comentario
Cancelar
Zboží svěřené Komisionáři k prodeji na základě této Smlouvy zůstává ve vlastnictví Komitenta, dokud vlastnické právo nenabude třetí osoba.
Añadir comentario
Cancelar
Komisionář se zavazuje nepřevádět vlastnické právo ke Zboží a nepředávat je třetím osobám před tím, než jimi bude uhrazena Kupní cena. V případě porušení této povinnosti se Komisionář zavazuje zaplatit Komitentovi smluvní pokutu ve výši odpovídající Minimální prodejní ceně Zboží, u kterého došlo porušení této povinnosti.
Añadir comentario
Cancelar
Od pokynů Komitenta se může Komisionář odchýlit, je-li to v zájmu Komitenta a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas; jinak Komitent nemusí uznat jednání za provedené na svůj účet, odmítne-li účinky jednání pro sebe bez zbytečného odkladu poté, co se o obsahu jednání dozvěděl.
Añadir comentario
Cancelar
Komisionář chrání Komitentovy zájmy, které zná, a zpraví ho o každé okolnosti, která může mít vliv na změnu Komitentova příkazu.
Añadir comentario
Cancelar
Po dobu, kdy má Komisionář u sebe věci převzaté od Komitenta nebo pro Komitenta, má povinnosti jako skladovatel. Komisionář je povinen Zboží opatrovat s péčí řádného hospodáře, chránit jej před poškozením a uložit pod uzamčením. Komisionář odpovídá Komitentovi za škodu na věcech mu svěřených do prodeje podle ust. § 2426 občanského zákoníku.
Añadir comentario
Cancelar
Komitent se zavazuje poskytnout Komisionáři veškeré informace, podklady a doklady pro řádné splnění povinností z této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
Doba trvání
Añadir comentario
Cancelar
Tato Smlouva se uzavírá na dobu
.
Añadir comentario
Cancelar
Komitent může Smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí.
Añadir comentario
Cancelar
Komisionář může Smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí.
Añadir comentario
Cancelar
Výpověď Smlouvy nabude účinnosti posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena druhé Smluvní straně.
Añadir comentario
Cancelar
Jakmile dojde k zániku této Smlouvy, je Komisionář povinen vrátit Komitentovi dosud neprodané Zboží svěřené mu na základě této Smlouvy, a to do
kalendářních dnů od zániku této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
Rozhodné právo
Añadir comentario
Cancelar
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2455 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Añadir comentario
Cancelar
Závěrečná ustanovení
Añadir comentario
Cancelar
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Añadir comentario
Cancelar
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Añadir comentario
Cancelar
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Añadir comentario
Cancelar
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Añadir comentario
Cancelar
V
, dne
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
V
, dne
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol do komisního prodeje?
Añadir comentario
Cancelar

Předávací protokol do komisního prodeje

Jméno: _____
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození: _____
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo: _____
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště: _____
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako „Komitent“)
Añadir comentario
Cancelar
a
Añadir comentario
Cancelar
Jméno: _____
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození: _____
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo: _____
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště: _____
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako „Komisionář“)
Añadir comentario
Cancelar
Předmět předání
Añadir comentario
Cancelar
Smluvní strany společně uzavřely Komisionářskou smlouvu ze dne
.
Añadir comentario
Cancelar
Tímto předávacím protokolem přebírá Komisionář do komise ve smyslu uzavřené Komisionářské smlouvy následující Zboží:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Vady věci
Añadir comentario
Cancelar
Strany podpisem tohoto protokolu stvrzují, že v době předání
Añadir comentario
Cancelar
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Añadir comentario
Cancelar
V
, dne
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
V
, dne
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 199 Kč (199,00 Kč con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.