Crear uno personalizado Prohlášení vlastníka o rozdělení budovy na jednotky

Esta plantilla fue preparada por: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrucciones

Tento vzor použijete, když máte budovu a v ní jsou alespoň dvě jednotky. Právně tímto dokumentem vznikou jednotky - byty či nebytové prostory (kanceláře, garáže apod.) jako samostatně převoditelné věci.

Udělejte si přehled o tom, jak budova vypadá, kolik má jednotek, jaké jsou vlastnosti jednotek, zejm. rozměry, jaké je vybavení jednotek, co k nim náleží a co ne. Na základě těchto informací pak přistupte kvyplnění vzoru.

V určitých případech dojde ke vzniku společenství vlastníků jako právnické osoby. Součástí tohoto prohlášení pak budou stanovy tohoto společenství. Vzor stanov je rovněž k dispozici na Legito. 

K problematice lze odkázat na tyto články:

E-pravo - Na co si dát pozor

Komentář zákona

 

Prohlášení vlastníka

podle § 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon")
Añadir comentario
Cancelar
Vlastník je:
Añadir comentario
Cancelar
Jméno:
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako "Vlastník")
Añadir comentario
Cancelar
VLASTNÍK VYDÁVÁ TOTO PROHLÁŠENÍ PODLE § 1166 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Añadir comentario
Cancelar
1
Údaje o vlastníkovi, pozemku, domu, obci a katastrálním území
Añadir comentario
Cancelar
(§ 1166 odst. 1 písm. a) obč. zák.)
Añadir comentario
Cancelar
Budova součástí pozemku?
1.1
Vlastník prohlašuje, že vlastní pozemek
, druh pozemku
, o vým.
m2 (dále též "Pozemek"), jehož součástí je budova s č. p. 
(dále též jen "Dům"), to vše v obci
a k. ú. 
(Pozemek a Dům dále též "Nemovité věci"). Nemovité věci jsou zapsané na LV č.
u Katastrálního úřadu
, Katastrální pracoviště
.
Dbejte zvýšené pozornosti při popisu nemovitosti. 

Tato šablona nemusí na 100% odpovídat všem nemovitým věcem zapsaným v katastru. V případě potřeby zápis upravte přímo v editoru po vygenerování dokumentu.  

Añadir comentario
Cancelar
V domě jsou
1.2
V Domě jsou celkem jednotky, z toho
.
Añadir comentario
Cancelar
Má dům i podzemní podlaží?
1.3
Dům má celkem
nadzemní podlaží.
Añadir comentario
Cancelar
Patří k domu samostatné objekty?
1.4
K Domu nepatří žádné samostatné objekty.
Añadir comentario
Cancelar
2
Údaje o jednotce
Añadir comentario
Cancelar
(§ 1166 odst. 1 písm. b) obč. zák.)
Añadir comentario
Cancelar
Vlastník tímto prohlášením vymezuje v Pozemku, jehož součástí je Budova, následující jednotky a rozděluje své vlastnické právo k Pozemku na vlastnické právo k jednotkám takto:
Añadir comentario
Cancelar
Seznam jednotek se zobrazí ihned poté, co v části 1.2 zadáte počet jednotek.
Añadir comentario
Cancelar
3
Společné části
Añadir comentario
Cancelar
(§ 1166 odst. 1 písm. b) obč. zák.)
Añadir comentario
Cancelar
3.1
Společnými částmi Nemovité věci jsou:
Añadir comentario
Cancelar
Je společnou částí pozemek, nebo jen věcné právo?
3.1.1
Pozemek, na němž je Dům postaven, tj. pozemek parc. č. _____, obec _____, k. ú. _____.
Añadir comentario
Cancelar
3.1.2
Stavební části Domu podstatné pro zachování Domu včetně jeho hlavních konstrukcí, jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu/nebytového prostoru jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu/nebytového prostoru blíže specifikované v čl. 4.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Uvedené společné části jsou společné i v případě, že se určitá část Nemovité věci přenechává některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání.
Añadir comentario
Cancelar
3.2
Společnými částmi dále jsou:
Vyberte jen ty společné části, které v konkrétním případě existují. Případně text vhodně upravte, ať souhlasí s realitou. 
Añadir comentario
Cancelar
3.2.1
vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů Budovy, obvodové stěny Budovy,
Añadir comentario
Cancelar
3.2.2
obvodové stěny prostorově ohraničující byt i v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce, dále všechny nosné svislé konstrukce uvnitř bytu, jako jsou zejména stěny, sloupy, pilíře, vždy s výjimkou povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné krytiny na stěnách, tapety, dřevěné či jiné obložení, kazetové stropy a podobné vnitřní obložení stěn nebo stropů, a dále konstrukce zabudovaných skříní ve stěnách,
Añadir comentario
Cancelar
3.2.3
střecha včetně výplní výstupních otvorů, izolací, hromosvodů, lávek, dešťových žlabů a svodů venkovních či vnitřních,
Añadir comentario
Cancelar
3.2.4
komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s  komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložek pořízených se souhlasem osoby odpovědné za správu domu jednotlivými vlastníky jednotek, do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří jeden technologický celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče,
Añadir comentario
Cancelar
3.2.5
zápraží, schody, vchody a vstupní dveře do domu, průčelí, schodiště, chodby, výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (okna včetně okenic),
Añadir comentario
Cancelar
3.2.6
výkladní skříň (výkladce) v rozsahu, v jakém se nachází v rovině obvodové stěny domu, včetně vnějšího skla a rolety výkladce, která je vždy ve výlučném užívání vlastníka jednotky, kromě částí výkladce vstupujících od vnitřního povrchu obvodové stěny do vnitřního prostoru místnosti,
Añadir comentario
Cancelar
3.2.7
balkony, lodžie, terasy, atria, i v případě, že jsou přístupné pouze z bytu, dveře z balkonů, lodžií a teras; tyto společné části, jsou-li přístupné pouze z bytu, jsou vždy ve výlučném užívání vlastníka příslušné jednotky,
Añadir comentario
Cancelar
3.2.8
domovní kotelny, místnosti výměníkových (předávacích) stanic, včetně všech technických zařízení a součástí, nejsou-li ve vlastnictví jiné osoby,
Añadir comentario
Cancelar
3.2.9
výtahy ve společných částech, včetně evakuačních a požárních výtahů, autovýtahů a autoplošin, vnější požární schodiště,
Añadir comentario
Cancelar
3.2.10
půdy, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny, sklepní kóje a místnosti nacházející se ve společných částech domu, které nejsou vymezeny jako byt nebo součást bytu,
Añadir comentario
Cancelar
3.2.11
bazény, dále prostory, v nichž jsou umístěna parkovací místa, pokud nejsou zahrnuty v jednotce,
Añadir comentario
Cancelar
3.2.12
přípojky od hlavního řadu nebo od hlavního vedení pro dodávky energií, vody, pro odvádění odpadních vod, pokud nejsou ve vlastnictví dodavatelů, domovní potrubí odpadních vod až po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytu, domovní potrubí pro odvádění dešťových vod,
Añadir comentario
Cancelar
3.2.13
rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem,
Añadir comentario
Cancelar
3.2.14
rozvody plynu až k uzávěru pro byt,
Añadir comentario
Cancelar
3.2.15
rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; to se netýká rozvodů uvnitř bytu, včetně vodovodních baterií,
Añadir comentario
Cancelar
3.2.16
jde-li o centrální vytápění, celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení; části rozvodů umístěné v bytě, radiátory a termostatické ventily jsou ve výlučném užívání vlastníka jednotky jako společné části,
Añadir comentario
Cancelar
3.2.17
protipožární zařízení, nouzové osvětlení včetně záložních zdrojů, osvětlení společných částí,
Añadir comentario
Cancelar
3.2.18
veškerá zařízení vzduchotechniky až k zapojení do bytu, pokud byla pořízena jako společná; to se netýká zařízení vzduchotechniky, pořídí-li je vlastník jednotky; obdobně to platí pro veškeré druhy ventilací,
Añadir comentario
Cancelar
3.2.19
systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí až k zapojení do bytu,
Añadir comentario
Cancelar
3.2.20
rozvody telefonu, domácí zvonek, vnitřní vybavení a umělecká výzdoba společných částí domu, vjezdové závory, brány, vrata jiné příslušenství domu, které je nezbytně nutné k provozu domu a k užívání jednotek a z hlediska své povahy je k tomuto účelu určeno.
Añadir comentario
Cancelar
3.3
Všechny společné části mají právo užívat a povinnost podílet se na jejich opravách a údržbě všichni vlastníci jednotek v Budově.
Añadir comentario
Cancelar
4
Společné části vyhrazené k výlučnému užívání vlastníkům jednotlivých jednotek
Añadir comentario
Cancelar
Jsou některé společné části vyhrazené k výlučnému užívání některým vlastníkům? (např. balkony)
(§ 1166 odst. 1 písm. b) obč. zák.)
Añadir comentario
Cancelar
4.1
V Budově se nenacházejí společné části, které by byly vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníkům jednotlivých jednotek.
Añadir comentario
Cancelar
5
Velikost podílů na společných částech
Añadir comentario
Cancelar
(§ 1166 odst. 1 písm. b) bod 3 obč. zák.)
Añadir comentario
Cancelar
5.1
Celková plocha všech jednotek v domě činí
m2.
Añadir comentario
Cancelar
6
Věcná a jiná práva a závady přecházející na vlastníky jednotek
Añadir comentario
Cancelar
Existují práva přecházející na všechny vlastníky?
6.1
Se vznikem vlastnického práva k jednotce přecházejí z vlastníka na všechny vlastníky jednotek tato věcná a jiná práva:
Añadir comentario
Cancelar
6.1.1
práva a povinnosti vyplývající ze
ze dne
, označená
, uzavřená
.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Existují práva přecházející na některého vlastníka?
6.2
Se vznikem vlastnického práva k jednotce nepřecházejí z vlastníka žádná věcná a jiná práva jen na některé z vlastníků jednotek.
Añadir comentario
Cancelar
Budou si vlastníci jednotek uzavírat vlastní dodavatelské smlouvy?
Añadir comentario
Cancelar
7
Správa domu a pozemku a její pravidla
Añadir comentario
Cancelar
Vzniklo společenství vlastníků?
Añadir comentario
Cancelar
Je některý vlastník tzv. většinovým vlastníkem?
Podle § 1193 odst. 2 má-li některý vlastník jednotky při vzniku jednotek podíl na společných částech větší než poloviční, jde o většinového vlastníka, který je vždy správcem. Má-li některý vlastník jednotky při vzniku jednotek podíl na společných částech větší než poloviční, jde o většinového vlastníka, který je vždy správcem. Přestane-li být správce většinovým vlastníkem, mohou vlastníci jednotek zvolit nového správce.

Añadir comentario
Cancelar
7.1
Osobou odpovědnou za správu domu (dále jen "Správce") je ze zákona společenství vlastníků. Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce. Nevzniklo-li společenství vlastníků, použijí se na správu pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí určená v prohlášení; bylo-li založeno společenství vlastníků a nejsou-li v prohlášení určena tato pravidla, použijí se na správu pravidla obsažená ve stanovách.
Añadir comentario
Cancelar
Správce je
Añadir comentario
Cancelar
7.2
Správcem je
, se sídlem
, IČ
.
Añadir comentario
Cancelar
7.3
Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu a pozemku zahrnuje i činnosti spojené s údržbou a opravou společných částí, přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu. Správa domu a pozemku zahrnuje:
Añadir comentario
Cancelar
7.3.1
záležitosti související s provozem budovy jako celku, s údržbou, opravami, stavebními úpravami společných částí budovy a pozemku včetně technických zařízení domu.
Añadir comentario
Cancelar
7.3.2
revize společných technických zařízení, sítí, protipožárních zařízení, hromosvodů, rozvodů vody, odpadů a jiných společných zařízení.
Añadir comentario
Cancelar
7.3.3
správní, administrativní a technické činnosti, vedení a uchování dokumentace domu.
Añadir comentario
Cancelar
7.3.4
zabezpečení dodávky plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor a společných částí domu.
Añadir comentario
Cancelar
7.3.5
stanovení a vybírání předem určených záloh na příspěvky na správu domu; stanovení záloh na úhradu cen služeb a jejich vybírání, vyúčtování a vypořádání.
Añadir comentario
Cancelar
7.3.6
vedení evidence nákladů pro dům a pozemky.
Añadir comentario
Cancelar
7.3.7
vedení seznamu členů společenství vlastníků jednotek.
Añadir comentario
Cancelar
7.3.8
vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým vlastníkům jednotek.
Añadir comentario
Cancelar
7.3.9
údržba pozemků a přístupových cest.
Añadir comentario
Cancelar
7.3.10
péče o společnou trvalou zeleň.
Añadir comentario
Cancelar
7.3.11
další činnosti vyplývající pro osobu odpovědnou za správu domu a pozemku z platných právních předpisů.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
7.4
Správce je oprávněn v rámci správy společných částí rovněž uzavírat s třetími osobami smlouvy o zajištění některých činností a služeb souvisejících se správou domu a pozemku, a další smlouvy, zejména o zajištění dodávek služeb spojených s užíváním společných částí, pojištění domu, zajištění provozu technických zařízení.
Añadir comentario
Cancelar
7.5
Správce dohlíží na plnění uzavřených smluv a vymáhá nároky z porušení povinností druhé smluvní strany.
Añadir comentario
Cancelar
7.6
Správce sestavuje na každý rok rozpočet, který představuje přehled plánovaných nákladů na údržbu, opravy a zajišťování služeb, investice a přehled zdrojů jejich krytí. Základním kritériem při sestavování rozpočtu je zabezpečení vyrovnaného hospodaření v běžném roce a vytvoření dostatečné velké zálohy finančních prostředků na opravy společných částí plánované v letech budoucích.
Añadir comentario
Cancelar
7.7
Vlastník jednotky je povinen platit měsíčně na účet správce zálohy na úhradu nákladů spojených se správou Budovy a Pozemku a na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním jednotky (záloha na služby).
Añadir comentario
Cancelar
7.8
Při skončení činnosti správce je tento povinen předložit vlastníkům jednotek zprávu o své činnosti a písemné materiály, které v souvislosti s touto činností vedl.
Añadir comentario
Cancelar
7.9
V případě, že nastane potřeba provést bez odkladu opravy či úpravy s ohledem na havarijní stav budovy nebo jejich vnitřních rozvodů tak, aby všichni spoluvlastníci měli zaručen plný a nerušený výkon svých práv spojených s užíváním jednotky, a zároveň ve fondu nákladů provozu budovy nebudou dostatečné finanční částky ke krytí těchto nákladů, jsou vlastníci jednotek bez zbytečného odkladu povinni uhradit potřebnou částku v rozsahu svého podílu na společných částech budovy a pozemku.
Añadir comentario
Cancelar
7.10
Osoba odpovědná za správu domu vede seznam vlastníků jednotek a osob, kterým vlastník přenechal byt k užívání, v rozsahu stanoveném v § 1177 občanského zákoníku. Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a bydliště kteréhokoli vlastníka jednotky nebo osoby, které přenechal byt k užívání.
Añadir comentario
Cancelar
8
Příspěvky na náklady spojené se správou domu a pozemku
Añadir comentario
Cancelar
8.1
Vlastníci jednotek přispívají na správu domu a pozemků dle pravidel uvedených dále a dle obecně závazných právních předpisů.
Añadir comentario
Cancelar
8.2
Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu. Na úhradu těchto nákladů platí vlastníci jednotek příspěvky formou měsíčních záloh.
Añadir comentario
Cancelar
8.3
Na každou jednotku se rozvrhnou ve stejném poměru:
Añadir comentario
Cancelar
8.3.1
náklady na vedení, zřízení či zrušení bankovních účtů za účelem provádění činnosti správce.
Añadir comentario
Cancelar
8.3.2
náklady na vedení účetnictví, včetně nákladů s poskytováním účetních služeb týkajících se správy budovy a pozemků.
Añadir comentario
Cancelar
8.3.3
náklady spojené s poskytování právních služeb týkajících se správy budovy a pozemků.
Añadir comentario
Cancelar
8.3.4
náklady správce, kupříkladu kancelářské potřeby, poštovné, a podobně.
Añadir comentario
Cancelar
8.3.5
náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně nákladů na provedení odečtu měřidel spotřeby vody, elektřiny apod.
Añadir comentario
Cancelar
8.4
Ostatní náklady na správu budovy a pozemku, které nejsou uvedené v čl. 8.3, se mezi vlastníky jednotek rozvrhnou podle jejich podílu na společných částech budovy a pozemku.
Añadir comentario
Cancelar
9
Příspěvky na úhradu cen služeb
Añadir comentario
Cancelar
9.1
Plněními spojenými s užíváním bytů (dále jen „služby“) jsou zejména:
Añadir comentario
Cancelar
9.1.1
dodávka vody a odvádění odpadních vod.
Añadir comentario
Cancelar
9.1.2
osvětlení společných částí budovy.
Añadir comentario
Cancelar
9.1.3
provoz a čištění komínů.
Añadir comentario
Cancelar
9.1.4
umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu.
Añadir comentario
Cancelar
9.1.5
provoz výtahu.
Añadir comentario
Cancelar
9.1.6
čištění jímek.
Añadir comentario
Cancelar
9.1.7
odvoz komunálního odpadu.
Añadir comentario
Cancelar
9.1.8
odvoz odpadních vod.
Añadir comentario
Cancelar
9.1.9
regulace a revize zařízení a systémů infrastruktury a protipožární ochrany.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
9.2
Zálohy za jednotlivé služby se určí jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku.
Añadir comentario
Cancelar
9.3
Nedohodnou-li se vlastníci jednotek jinak, náklady na služby se rozúčtují takto:
Añadir comentario
Cancelar
9.3.1
náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod se rozúčtují v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech.
Añadir comentario
Cancelar
9.3.2
tepelná energie na vytápění v jednotkách se rozúčtuje podle zvláštního právního předpisu.
Añadir comentario
Cancelar
9.3.3
osvětlení společných prostor v budově, odvoz odpadních vod a čištění jímek se rozúčtuje podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
9.4
Ostatní náklady na služby neuvedené v  čl. 9.3 prohlášení se rozúčtují mezi vlastníky jednotek podle jejich podílu na společných částech budovy a pozemku.
Añadir comentario
Cancelar
9.5
Vyúčtování záloh provede správce podle zvláštního právního předpisu. Zjištěný přeplatek uhradí správce vlastníku jednotky nejpozději do
-ti dnů po vyúčtování. Ve stejné lhůtě je vlastník jednotky povinen uhradit správci zjištěný nedoplatek. Správce je povinen informovat vlastníky jednotek o pohybu a stavu finančních prostředků nejméně 1x ročně.
Añadir comentario
Cancelar
10
Práva a povinnosti vlastníků a pravidla pro užívání společných částí budovy
Añadir comentario
Cancelar
10.1
Vzájemná práva a povinnosti vlastníků jednotek jsou stanovena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 366/2013 Sb., a tímto prohlášením.
Añadir comentario
Cancelar
10.2
Vlastník má právo a je povinen užívat jednotku tak, aby nebyla dotčena práva ostatních vlastníků v budově. Dále má právo spoluužívat prostory určené ke společnému užívání a všechny společné části budovy a pozemku, pokud neslouží k užívání výlučně některým vlastníkům.
Añadir comentario
Cancelar
10.3
Vlastník jednotky je povinen dodržovat klid, pořádek a čistotu ve společných částech, vyvarovat se jednání porušujícího dobré mravy, veřejný pořádek nebo jednání, které by bránilo nerušenému výkonu práv ostatních vlastníků jednotky. Každý vlastník zejména nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, kouřem, plyny, parami, vibracemi apod.
Añadir comentario
Cancelar
10.4
Bez souhlasu ostatních vlastníků jednotek a bez stavebního povolení není dovoleno provádět takové opravy jednotky a jejího zařízení, jimiž by byl měněn vzhled domu, ovlivněna jeho statika nebo jinak ovlivněna funkčnost technického zařízení domu (plyn, vytápění, voda, elektrotechnika, vzduchotechnika, domácí telefon, výtah, televizní anténa apod.)
Añadir comentario
Cancelar
10.5
Vlastník jednotky předem oznámí osobě odpovědné za správu domu stavební úpravu uvnitř svého bytu. Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, umožní osobě odpovědné za správu domu na základě její předchozí výzvy ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, a to popřípadě i přístupem do bytu.
Añadir comentario
Cancelar
10.6
Vlastník jednotky předem oznámí osobě odpovědné za správu domu podnikání nebo jinou činnost v bytě, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě na dobu nikoli přechodnou.
Añadir comentario
Cancelar
10.7
Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu a pozemku své jméno, bydliště, jméno a bydliště osoby, které přenechal byt k užívání na dobu nikoli přechodnou, a počet osob, které budou mít v bytě domácnost. To platí i v případě změny těchto údajů.
Añadir comentario
Cancelar
10.8
Uživatelé jednotek jsou povinni zejména:
Añadir comentario
Cancelar
10.8.1
umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům, vstupům do zařízení civilní ochrany.
Añadir comentario
Cancelar
10.8.2
zajistit, aby veškeré chodby, schodiště a požární průchody v  budově byly neustále plně průchodné.
Añadir comentario
Cancelar
10.8.3
zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky výbušné, třaskavé, snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně.
Añadir comentario
Cancelar
10.8.4
zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.
Añadir comentario
Cancelar
10.8.5
dodržovat zákaz kouření ve společných částech domu.
Añadir comentario
Cancelar
10.9
Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů, a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie.
Añadir comentario
Cancelar
11
Závěrečná ustanovení
Añadir comentario
Cancelar
11.1
Účastníci prohlašují, že vydávají toto prohlášení podle své skutečné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, přečetli si jej, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. To platí obdobně v případě, že v rámci tohoto prohlášení uzavřeli účastníci nějakou dvou či vícestrannou dohodu.
Añadir comentario
Cancelar
11.2
Účastníci projevují souhlas s tím, aby příslušný katastrální úřad provedl zápis změn právních vztahů formou vkladu vlastnického práva tak, jak je specifikováno v této listině.
Añadir comentario
Cancelar
11.3
Účastníci se dohodli, že žádnému   účastníků nepřísluší žádná náhrada na základě této smlouvy. Účastníci tak prohlašují, že vůči sobě nemají žádných nároků vzniklých z titulu uzavření této dohody.
Añadir comentario
Cancelar
11.4
Toto prohlášení nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky.
Añadir comentario
Cancelar
11.5
Toto prohlášení je sepsáno v tolika stejnopisech, aby každý z účastníků obdržel jedno vyhotovení a jedno vyhotovení opatřené úředně ověřenými podpisy účastníků mohlo být předloženo příslušnému katastrálnímu úřadu, tedy celkem v/ve 
stejnopisech.
Añadir comentario
Cancelar
11.6
Nedílnou součástí tohoto prohlášení je v souladu s ustanovením § 1166 odst. 3 občanského zákoníku příloha č. 1 půdorysné schéma určující polohu bytů a společných částí budovy, spolu s údaji o podlahových plochách bytů.
Añadir comentario
Cancelar
Přílohy
Añadir comentario
Cancelar
Příloha č. 1 - půdorysy jednotlivých podlaží budovy
Añadir comentario
Cancelar
V
dne
Añadir comentario
Cancelar
_________________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar

Příloha prohlášení vlastníka budovy

Schematické nákresy podlaží
Añadir comentario
Cancelar
Budova má celkem podlaží.
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 199 Kč (199,00 Kč con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.