Create a Customized Žádost o zahlazení odsouzení na míru

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

Účelem zahlazení odsouzení je odstranění nepříznivých důsledků odsouzení, které přetrvávají po výkonu trestu a ztěžují uplatnění například v zaměstnání. Poté, co odsouzený vykoná trest a uběhne doba podle ust. § 105 trestního zákoníku, může soud rozhodnout o zahlazení odsouzení, takže toto odsouzení dále nebude uvedeno ve výpise z evidence Rejstříku trestů. U některých trestných činů nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen, přímo ze zákona. V takových případech se tato žádost nepodává. Zahladit lze jen celé odsouzení, nikoli pouze jeho část, která se vztahuje k některému z více trestů uložených vedle sebe.

Soudy nerozhodují mechanicky, snažte se svou žádost náležitě odůvodnit. 

K žádosti je vhodné předložit všechny dokumenty, kterých se dovoláváte.

Pokud si nejste jisti vyplněním formuláře, nechte si jej zkontrolovat odborníkem.

Právní úpravu najdete především zde:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40#p105

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141#p363

Název soudu
Ulice a č.p.
PSČ, Město
V obec, dne
Navrhovatel:
Navrhovatel je
jméno a příjmení, nar.
Trvale bytem trvalé bydliště
Nynější pobyt aktuální bydliště
Jméno otce: otec
Jméno matky: matka
Věc: Žádost o zahlazení odsouzení
__________________________________________________________________
1
Odsouzení a uložený trest
Proběhlo odvolací řízení?
.
Byl jsem odsouzen název soudu ze dne , č. j. číslo jednací, který nabyl právní moci dne .
Byl mi tímto rozhodnutím uložen tento trest:
-
Trest odnětí svobody v trvání počet měsíců měsíců. Tento trest jsem vykonal dne .
Byl mi uložen trest zákazu činnosti?
Byl mi uložen peněžitý trest?
Byl mi uložen trest obecně prospěšných prací?
Bylo mi uloženo uhradit škodu poškozenému?
2
Odůvodnění návrhu
Uplynula doba ve smyslu § 105 odst. 1 trestního zákoníku?
Soudní judikatura vychází z toho, že zahladit odsouzení lze i před uplynutím zákonné lhůty, nicméně k tomu se vyžaduje prokázání velmi dobrého chování odsouzeného, tedy prokázání, že v chování odsouzeného jsou kladné prvky vynikající nad průměr. Pouhý závěr, že v jeho chování nejsou zjištěny nedostatky, nepostačuje. Návrh v takovém případě musí být velmi dobře odůvodněn. V drtivé většině případů nebude takové žádosti vyhověno.

Trest byl
Od výkonu trestu uplynula doba stanovená ust. § 105 odst. 1 trestního zákona, po kterou jsem nepřetržitě vedl řádný život. Mám za to, že jsou proto splněny podmínky pro zahlazení odsouzení, které jsem označil v předchozím článku této žádosti.
To, že vedu řádný život, je možné ověřit výpisem z trestního rejstříku, ale také z informačního systému evidence přestupků, resp. z vyjádření Komise k projednání přestupků města město. Ani v současné chvíli proti mně není vedeno trestní stíhání.
Pracovní důvody
Nyní zaměstnán
Hodláte:
Před uložením trestu jsem byl zaměstnán jako druh práce u zaměstnavatel. V současné době jsem zaměstnán u zaměstnavatel a pracuji jako druh práce.
Rád bych pracoval jako druh práce, přičemž k výkonu tohoto zaměstnání zaměstnavatel vyžaduje předložení čistého trestního rejstříku.
Veškeré zákonné podmínky pro zahlazení odsouzení byly tak naplněny.
Důkazy:
-
označení důkazu
3
Návrh
S ohledem na výše uvedené
n a v r h u j i,
aby _____ rozhodl ve smyslu § 105 trestního zákona o zahlazení mých shora uvedených odsouzení.
_____
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.