Create a Customized návrh na určení otcovství na míru

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

Matkou dítěte je žena, která je porodila. Otcovství se ale určuje na základě právních domněnek. Právní úprava je obsažena v § 776 a následující občanského zákoníku. Pokud žádná z domněnek nevede k určení otcovství, tak může matka, dítě i muž, který tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud. Toto právě řeší tento vzor.

Podle zákona se má za to, že otcem je muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti. K prokázání naplnění této domněnky bude vedeno dokazování. Lze provést i zkoušku DNA. 

S tímto řízením je ze zákona spojeno řízení o péči o nezletilého a určení výživného. Proto bude řízení vedeno i ve vztahu ke zjištění poměrů dítěte, majetkových poměrů rodičů a soud bude muset rozhodnout, v čí péči dítě bude a stanoví výživné.

Návrh podává
Add Comment
Cancel
Název soudu:
Add Comment
Cancel
Ulice a č. p.:
Add Comment
Cancel
Město a PSČ:
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
Nezletilý:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Pohlaví
, datum narození
, bytem
Add Comment
Cancel
Matka
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Matka“)
Add Comment
Cancel
Domnělý otec
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Domnělý otec“)
Add Comment
Cancel
Věc: Návrh domnělého otce na určení otcovství
Add Comment
Cancel
_________________________________________________________________
Add Comment
Cancel
Přílohy:
Add Comment
Cancel
Doklad o příjmech otce
Add Comment
Cancel
Rodný list nezletilého
Add Comment
Cancel
Určení otcovství
Add Comment
Cancel
Podle zákona platí, že nedojde-li k určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, ani podle § 779 občanského zákoníku, může matka, dítě i muž, který tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud. Přitom se má za to, že otcem je muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti (rozhodná doba).
Add Comment
Cancel
K určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, ani podle § 779 občanského zákoníku nedošlo, proto podávám tento návrh.
Add Comment
Cancel
S matkou jsem se seznámil
. Náš vztah se stal intimním. Zhruba v 
jsem zjistil, že je matka těhotná.
Add Comment
Cancel
Protože jsem v rozhodné době s matkou souložil, jsem přesvědčen, že jsem otcem já. Žádné závažné okolnosti přitom moje otcovství nevylučují.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Výzva k podpisu souhlasného prohlášení před matričním úřadem?
Add Comment
Cancel
Vyzval jsem matku k podpisu souhlasného prohlášení před matričním úřadem. Ta
.
Add Comment
Cancel
Pevně věřím, že matka mé otcovství v řízení před soudem potvrdí. V případě, že jej popře, navrhuji, aby byl soudem ustanoven znalec z oboru zdravotnictví, odvětví genetika, ke zjištění mého otcovství.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Důkazy:
Add Comment
Cancel
rodný list dítěte
Add Comment
Cancel
svědecká výpověď matky
Add Comment
Cancel
svědecká výpověď domnělého otce
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Úprava péče a stanovení výživného
Add Comment
Cancel
Podle § 422 z. z. ř. s. je s řízením o určení otcovství spojeno řízení o péči o nezletilé dítě a o výživě nezletilého dítěte. Z tohoto důvodu uvádím následující.
Add Comment
Cancel
_____ žije v současné době
. Nezletilý
zdravotní potíže. Měsíční náklady na nezletilého činí pravidelně
+ slovy
, sestávají z
a jsou hrazeny tak, že
.
Add Comment
Cancel
Znáte podrobnosti o zaměstnání druhého rodiče?
Add Comment
Cancel
zaměstnán jako
u
a můj průměrný čistý měsíční příjem činí
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
Podrobnosti o zaměstnání a měsíčních příjmech matky neznám a žádám proto soud, aby tyto skutečnosti zjistil u příslušných správních orgánů a případně vyžádal od zaměstnavatele příslušná potvrzení o výši průměrné čisté měsíční mzdy.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Důkazy:
Add Comment
Cancel
doklad o příjmech otce
Add Comment
Cancel
Petit
Add Comment
Cancel
S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal následující:
Add Comment
Cancel
r o z s u d e k :
Add Comment
Cancel
Určuje se, že _____, nar. _____, je otcem nezletilého dítěte, kterým je _____, nar. _____, z matky, kterou je _____, nar. _____.
Add Comment
Cancel
Nezletilý _____, datum narození _____, se svěřuje do
.
Add Comment
Cancel
Otec je povinen přispívat na výživu nezletilého částkou
+ slovy
měsíčně splatnou vždy do každého
. dne v měsíci předem k rukám matky, počínaje dnem právní moci rozhodnutí.
Add Comment
Cancel
Otec je oprávněn stýkat se s nezletilým každý
týden v roce od
od
hodin do
do
hodin
, a dále každý rok
, a to konkrétně od
od
hodin do
do
hodin.

Styk s nezletilým není nutně třeba upravit. Tato úprava nevyžaduje schválení soudem.

Pokud jsou rodiče schopni domluvit se, bývá lepší styk neupravovat a dohodnout se na styku mimosoudně. 

Add Comment
Cancel
Matka je povinna nezletilého na styk řádně připravit a styk otci umožnit.
Add Comment
Cancel
nezletilého převezme a odevzdá druhému rodiči v místě bydliště
.
Add Comment
Cancel
Chci žádat náhradu nákladů řízení?
Add Comment
Cancel
Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení
Add Comment
Cancel
________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.